BUP-linjen

BUP-linjen är ett snabbt och effektivt sätt att ta emot sökande till barn- och ungdomspsykiatrin i Region Halland. Syftet är att barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller risk att utveckla detta snabbare ska få komma i behandling. Kontakta BUP-linjen på 010-476 19 99.

Kraven på tillgänglighet skärps ständigt när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin. Krav på snabba besökstider för alla nya patienter är svåra att förena med rutinen att alltid genomföra en telefonintervju (BCFPI*) före nybesöket på mottagningen. Att kunna behålla denna rutin är av stor betydelse för barnpsykiatrin eftersom intervjuerna kvalitetssäkrar BUP:s bedömningsprocess, möjliggör uppföljning av patientarbetet och dessutom fungerar som underlag för mottagningarnas verksamhetsutveckling. För att kunna behålla rutinen med intervjuer av alla nya patienter har Psykiatrin Halland infört BUP-linjen.

Triage

BUP-linjen är en länsövergripande, telefonbaserad triagefunktion som tar hand om telefonintervjuer, tidbokning, rådgivning och hänvisning samt uppföljning. En första bedömning görs per telefon när patient eller föräldrar ringer. Om det visar sig att patienten har symtom som kan vara uttryck för psykisk ohälsa, bokas tid till BCFPI- intervju inom en vecka. Mot bakgrund av vad intervjun visar, görs sedan en bedömning om patienten bör få behandling på BUP. I så fall kan en tid bokas till behandlare var som helst i länet. Patienter som bedöms vara akuta hänvisas direkt till den mottagning patienten tillhör.

Mottagningarna avlastas

BUP-linjen skapar ett snabbt och rationellt flöde som ger hög intervjufrekvens. Patienter och anhöriga får på så sätt en kompetent och snabb bedömning, samtidigt som mottagningarna avlastas och kan lägga mer tid på behandling. Rutiner och bedömningar är enhetliga över Halland, och kvaliteten hög. När alla patienter bedöms och följs upp med BCFPI, ger detta möjlighet till utvärdering och verksamhetsutveckling. Det ger också hög tillgänglighet internt inom Region Halland, vilket borgar för bättre rådgivning till kolleger inom hälso- och sjukvården.

E-post: buplinjen@regionhalland.se
Tänk på att aldrig skicka känsliga uppgifter med e-post. Sekretess kan inte garanteras. Logga i stället in på www.1177.se för att förnya recept, boka eller omboka tid, ställa en fråga, få kontakt mm.

Mer om stöd och hjälp för unga i Halland

Tema Psykisk hälsa på 1177.se

OBS! Alla remisser till BUP skickas till
BUP-linjen
Träslövsvägen 25 a
432 43 Varberg
Tfn: 010-476 19 99

*BCFPI = Brief child and family phone interview