Mottagningen för smärtrehabilitering

Mottagningen för smärtrehabilitering tillhandahåller specialiserad teambaserad rehabiliteringsbedömning och multimodal rehabilitering av personer med långvarig smärta när dessa inte enbart kan omhändertas på vårdvalsenheterna. Vi kan även erbjuda stöd, rådgivning och utbildning till kollegor inom vårdvalsenheterna.

Målgrupp: Vuxna personer med långvarig (>3 mån) icke malign smärta som utvecklat eller riskerar att utveckla ett tillstånd som innebär att smärtan till stor del styr personens livsföring. Vi tar inte emot personer med pågående drogmissbruk eller som har en psykiatrisk huvudproblematik.

Remittering: Läkarremiss från vårdvalsenheten krävs. Det lokala rehabteamet ska ha involverats och ha gjort sig en tidig, samlad bild av rehabiliteringsbehovet. Patienten ska vara medicinskt färdigutredd och enhetens medicinska resurser och rehabiliteringsresurser ska vara uttömda. Remissen ska innehålla:

  • Syfte/frågeställning
  • Kort sammanfattning av sjukhistoria
  • Vilka utrednings,- behandlings- och rehabiliteringsförsök som gjort och hur dessa utfallit
  • Beskrivning av sociala förhållanden, ekonomi och yrkesverksamhet
  • Om psykiska problem/sjukdom eller beroendeproblematik föreligger
  • Om försäkringstvist föreligger
  • Kontaktuppgifter till rehabiliteringssamordnaren

Avdelningschef för Mottagningen för smärtrehabilitering är Hanna Johansson.