Psykiatrins öppenvård

Personal psykiatrin

Den öppna vården är navet i Psykiatrin Halland och i var och en av länets sex kommuner finns en centralt belägen vuxenpsykiatrimottagning (VPM). Vi satsar målmedvetet på att så långt som möjligt arbeta med öppna vårdformer. Det gäller också vid tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, då den öppna vårdformen blir ett mellansteg mellan sjukhusvistelse och utskrivning. Sjukhusvård ska bara användas när det är alldeles nödvändigt med tanke på patientens tillstånd eller som ett led i utredning eller behandling.

Länkar till de olika mottagningarna ser du till vänster.

Verksamhetschef för öppenvården i Psykiatrin Halland:
Aslak Iversen, tel 073-057 24 45.