Vinnare utsedda i studenttävlingen om framtidens kollektivtrafiknoder

Region Halland genomförde en idé- och designtävlingen som handlade om att ta fram idéer och koncept för framtidens kollektivtrafiknoder på den halländska landsbygden. Tävlingen riktade sig till studenter och totalt inkom 15 tävlingsbidrag.

Juryn bestod av representanter från Region Halland, Hallandstrafiken och samhällsbyggnadscheferna i kommunerna. Bedömningskriterier var: nytänkande, utformning, funktionalitet, genomförbarhet. Juryn valde ut ett vinnande bidrag och två bidrag kom på en gemensam andraplats.

Tävlingsbidragen kommer att ge inspiration till arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer och rekommendationer för hur större bytespunkter i kollektivtrafikstråken på landsbyden ska utformas i framtiden. I Trafiksörjningsprogrammet betonas vikten av kollektivtrafiken som en av samhällsplaneringen och pekar på att platsen kring hållplatsen kan vara något mer än vad det är idag.

1:a pris: Stationen – Björn Sjulgård

Juryns motivering: ”Med en oerhörd känsla för både enkelhet och flexibilitet lyckas Sjulgård skapa ett koncept som både innehåller flexibla funktioner och samtidigt en stark igenkänningsfaktor. Bidraget har sin styrka i det tydliga modultänket där yteffektivt lyckas kombineras med etableringen av en plats. Sjulgård lyckas på ett nytänkande, men ändå genomförbart och funktionellt sätt, visa hur viktig en kollektivtrafiknods anpassningsbarhet är för att kunna erbjuda mervärden som ökar varje enskild tätorts attraktivitet”

Pris: 30 000 kr

2:a pris: Halland på rull - Ruth Boberg och Elsa Bergebo

Juryns motivering: ”Bergebo och Boberg visar på ett innovativt sätt hur en kollektivtrafiknod kan etableras och bli strukturbildande med hjälp av enkel fysisk utformning som i hög grad är genomförbar. Bidraget kombinerar den tydliga tanken om strukturbildning med ett gediget servicetänk där flexibilitet är ledordet – på så sätt breddas synen på en kollektivtrafiknods funktionalitet på ett nytänkande sätt.”

Pris: 10 000 kr

2:a pris: Den vänliga hållplatsen – Ivan Forsman

Juryns motivering: ”Forsmans föreslagna utformning av kollektivtrafiknoder tar både hänsyn till basvärden som trygghet och trivsel men tar samtidigt uppgiften steget längre och exemplifierar hur kollektivtrafiknoderna kan bli platser som är anpassningsbara efter olika tätorters förutsättningar med hjälp av olika arkitektoniska element. Formans förhållningssätt lägger grunden för hur kollektivtrafiknoder kan utformas i olika skalor både på ett nytänkande och genomförbart sätt.”

Pris: 10 000 kr

Samtliga bidrag finns att ta del av i spalten här jämte.