Mats Eriksson och Dag Hultefors om Tillväxtstrategin

Tillväxtstrategi för Halland är en värdefull kompass och ett viktigt verktyg för Hallands framtida utveckling och tillväxt. Det konstaterar regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson och Dag Hultefors, ordförande i tillväxtutskottet, när de ser tillbaka på det första årets arbete med strategin som vägvisare. Strategin utvecklas nu ytterligare med ett socialt hållbarhetsperspektiv som lyfts fram tydligare.

– Det känns verkligen att Tillväxtstrategin har fått genomslag och blivit väl förankrad. Man använder strategin som en del av planering och arbete och har nytta av den på många olika håll, säger Mats Eriksson.

– Det är väldigt glädjande att strategin används så mycket till exempel i kommunerna, men även av andra aktörer. Det är imponerande, menar Dag Hultefors.

Det är genom att samla alla olika aktörers krafter mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas mot visionen den bästa livsplatsen, och bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region. Ett tätare samarbete har stärkt den Hallandsanda som man ofta talar om:

– I den verksamhetsplan som vi nu gör tillsammans med kommunerna konkretiseras hur vi ska förverkliga ambitionerna i Tillväxtstrategin, säger Dag Hultefors. Där pekas satsningar ut för det närmaste året. Vi har också haft många bra möten kring olika utvecklingsfrågor, där länets olika aktörer samlats och fört engagerade och givande samtal.

Mats Eriksson och Dag Hultefors

– Det blir allt mer samarbete över organisatoriska gränser där vi tillsammans ser till helheten och det är glädjande, anser Mats Eriksson. Det finns en enorm kraft i att vi nu är överens om tagen. Ju fler som omfattas av en idé, desto större chans är det att det blir verkstad av orden.

Och mycket av det som lyfts fram i Tillväxtstrategin håller på att bli verklighet. En regiongemensam satsning på höjd kvalitet i skolorna är på gång och tätare tågtrafik söderut kommer snart underlätta för pendlare. Gemensam satsning på besöksnäringen, kraftsamling kring asylmottagande och integration liksom en satsning på grön tillväxt är andra exempel. Och en gemensam halländsk bredbandsstrategi är klar.

– Ett väl utbyggt, stabil bredband med snabb uppkoppling har lika stor betydelse för Halland som när man en gång fick elektricitet eller när järnvägarna byggdes, säger Dag Hultefors. Den fortsatta utvecklingen av Västkustbanan är en annan viktig infrastrukturfråga, där möjligheterna att pendla till och från utbildning och arbete är avgörande. Här handlar det om att fortsätta våra täta samarbeten med andra regioner och aktörer så att vi tillsammans kan skapa morgondagens stabila infrastruktur som gynnar hela sydvästra Sverige.

Hallands läge är gynnsamt och vi har  en stadigt ökande befolkning, landets högsta förvärvsfrekvens och en väl utvecklad samhällsservice. Samtidigt finns det naturligtvis utmaningar. Att fortsätta att utveckla hälso- och sjukvården med en ekonomi i balans är en viktig uppgift.
– Den halländska hälso- och sjukvården är bland de bästa i Sverige vilket visar sig i nationella jämförelser och det är en grundbult i utvecklingen av ”den bästa livsplatsen”. Genom det åtgärdsarbete som nu går in i skarpt läge ska vi bli ännu bättre på att möta invånarnas behov, men med koll på kostnaderna, säger Mats Eriksson.

En annan är utmaning är att minska utanförskapet. I den nya versionen av Tillväxtstrategin tydliggörs därför social hållbarhet särskilt.

– Trots att vi ligger bra till nationellt när det gäller andelen som är i arbete, är ju ändå nästan var femte människa i Halland utanför i någon mening, säger Mats Eriksson. Det handlar om att våra ungdomar ska få en bra start i livet och klara skolan och därmed komma in i samhället, men också om att vi ska bli bättre på att ta hand om människor som kommer till oss utifrån och jämna ut skillnader i till exempel hälsan mellan olika grupper.

 – Det skulle få mycket stor betydelse om vi kunde öka förvärvsfrekvensen med ytterligare tio procent, säger Dag Hultefors. Naturligtvis på det mänskliga planet, men också samhällsekonomiskt. Och vi behöver, med gemensamma krafter, bli bättre på arbetet med asyl- och flyktingfrågan. Alla vinner på att Halland får nytta av all den kompetens, drivkraft och kreativitet som dessa människor bär på.

 – Halland har alla förutsättningar för en fortsatt god tillväxt, och ett nyckelord är samarbete – inom länet så väl som med våra goda grannar, säger Mats Eriksson.