Uppföljning år 2015

Uppföljning av Tillväxtstrategin är ett kontinuerligt arbete som årligen sammanställs i ett antal rapporter. Syfte är att följa hur Halland utvecklas i förhållande till det övergripande målet ”En mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än 2014”. Utvecklingen följs upp utifrån tre huvudindikatorer som speglar Hallands befolknings- och sysselsättningsutveckling samt den ekonomiska utvecklingen.

Hur går det för Halland, ett år senare?

Generellt visar uppföljningen för år 2015 är det går bra för Halland, att Halland växer!
Hallands folkmängd fortsätter att öka. Det gör även sysselsättningsgraden och utbildningsnivån. Halland har ett stabilt näringsliv och en växande arbetsmarknad. Halland är dessutom ett av landets friskaste län. 

Sammanställs i fyra delrapporter

Resultatet från årets uppföljning presenteras i fyra delrapporter, där statistiken huvudsakligen kommer från Statistiska Centralbyrån. De fyra delrapporterna är Grundfakta, Hög attraktivitet, Stark konkurrenskraft och Fler i arbete. Du hittar rapporterna för år 2015 i sin helhet till höger på webbsidan.

Men det finns utmaningar!

2015 års resultat och några av de utmaningar som Halland står inför presenteras i filmerna Halland som helhet, Kultur, Social Hållbarhet, Regional samhällsplanering och Näringsliv.

Halland som helhet

Det går bra för Halland, det är många som vill flytta hit och det är många som vill bo här. Men en fortsatt utmaning är det som jag brukar kalla genomförandekraft – att just åstadkomma en samsyn när det gäller ett mål och att alla verkar mot samma mål med sina delar.”
Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör

Kultur

Kultur är verkligen en del i Hallands attraktivitet och där vill jag gärna betona en attraktivitet för alla.” Eva Nyhammar, förvaltningschef kultur och skola

Social hållbarhet

Vi ser ju i Halland att vi generellt har det väldigt bra, vi har en positiv utveckling. Men vi ser också att vi har växande skillnader, både på arbetsmarknaden och i hälsa. Boel Abelson Crossley, verksamhetschef social hållbarhet

Regional samhällsplanering

Västkustbanan är ju navet för oss, den är ryggraden för utvecklingen i Halland, det är den som möjliggör inflyttningen och det är en jätteutmaning för oss att korta restiden på Västkustbanan.” Åse Allberg, verksamhetschef regional samhällsplanering

Näringsliv

Det viktigtaste tror jag, den största utmaningen i Halland, det är ju kompetensförsörjningen. Och vi har ju ett väldigt gott utgångsläge här med tanke på att vi har attraktiva boendemiljöer. Men matchningen är svår och vi måste matcha kompetensen med företagens behov bättre.” Ann-Mari Bartholdsson, verksamhetschef näringsliv