Information om arrangemanget

Medicinteknisk säkerhet utgör en del av Region Hallands ledningssystem.

Riktlinjer om ansvarsförhållanden för medicintekniska produkter återfinns i ledningssystemet (HSS-beslut 140107). Rutin 311 för medicintekniska produkters säkerhet inkluderar uppdragsbeskrivningar och samverkansformer. Såväl riktlinje som rutin utgår från Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:1, om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, där kraven för det medicintekniska området sammanfattas. Kursen beskriver även kraven och definitioner på Medicintekniska produkter enligt Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 och det Medicintekniska produktdirektivet. Kursen ska bidra till att Region Hallands medicintekniska produkter är ändamålsenliga och säkra för patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Syftet

är att öka patientsäkerheten genom att utbilda personal som är anställd inom Hälso- och sjukvård och som har daglig patientkontakt eller i andra roller påverkar den tekniska patientsäkerheten.

Kursens mål

är att målgruppen efter avslutad kurs har erhållit insikt om:

▪ Regelverk kring medicintekniska produkter
▪ Definitioner och krav på medicintekniska produkter
▪ Ansvarsroller för samtliga berörda
▪ Risker och vanliga fel

Kostnad och anmälan

Kostnadsfri. Avanmälan, eller information om överlåtelse av plats, görs så fort som möjligt via e-post till utbildningsocheventservice@regionhalland.se