Förstudiemedel för arbetsintegrerade sociala företag beviljat från Tillväxtverket

Tillväxtverket meddelade i förra veckan att de kommer att bevilja Region Hallands ansökan i utlysningen ”Medel för jobb i arbetsintegrerande sociala företag”.

Regionalt utvecklingsansvariga hade möjlighet att söka förstudiemedel för att utveckla regional samverkan för fler och växande arbetsintegrerade sociala företag. Syftet med förstudien är att gemensamt utifrån regionala behov utarbeta en handlingsplan för att stärka de arbetsintegrerade sociala företagens roll i att skapa arbete och sysselsättning för gruppen med svag ställning på arbetsmarknaden.

Handlingsplanen kan sedan ligga till grund för att söka ytterligare medel från Tillväxtverket för ett genomförandeprojekt. Förstudien ska pågå under sommaren och fram till sista oktober. Involverade i förstudien kommer att vara Region Halland, arbetsintegrerade sociala företag, Coompanion, kommunerna i Halland, Arbetsförmedlingen m.fl.