Nya spännande projekt i Halland

Det västsvenska strukturfondspartnerskapet har beslutat om 12 projekt som sammanlagt får 78 miljoner kronor från Socialfondsprogrammet och Regionalfondsprogrammet.

EU-kommissionen har fattat beslut om två gemensamma program för Västra Götaland och Halland, som innebär totalt 1,3 miljarder kronor från EU till att stärka tillväxt och öka sysselsättningen i Västsverige för programperioden 2014-2020. I den fjärde ansökningsomgången får nu 12 projekt sammanlagt 78 miljoner kronor.

Fyra av projekten kommer att ha verksamhet i Halland:

 • Projektet InVäst vill stärka mottagarorganisationers kompetens i mottandet av nyanlända, så att medarbetare genom ökade kunskaper, en starkare arbetsorganisation och ett kollegialt lärande kan bidra till att förbättra förutsättningarna för nyanlända att bli framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet. Halmstad kommun fungerar som projektpartner för Halland.
 • Projektet KOM mot jobb har tagits fram av projektägaren Alice Utveckling AB tillsammans med Arbetsförmedlingen, Studieförbundet Vuxenskolan samt kommunerna i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg och har bl.a. till syfte att öka möjligheten för utrikesfödda kvinnor och män att etablera sig på arbetsmarknaden.   
 • Projektet FoU-checkar i Halland vill stärka små och medelstora företags möjligheter att exempelvis konkurrera på globala marknader, bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen, genom att företag erhåller stöd för att köpa in forskningskompetens till utvecklingsinsatser. 
 • I projektet Marknadslyftet är målet att utveckla de deltagande företagens konkurrenskraft och projektägaren Industriellt Utvecklings Centrum i Halland AB kommer att stötta företagen att utveckla marknadsstrategier genom enskild coachning och gemensamma seminarier. 

- Projekten bidrar mycket positivt till Hallands förutsättningar att vara en inkluderande region och till de halländska företagens förmåga att ställa om för att möta den ökande globala konkurrensen, säger Dag Hultefors ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Halland och vice ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Kort beskrivning av samtliga projekt som beviljades medel:

Europeiska socialfonden

Kompetensförsörjning inom mottagarorganisationer för nyanlända

 • InVäst. Projektägare; Göteborgsregionens kommunalförbund. Beviljat belopp 13,5 mnkr.

Insatser för nyanlända

 • Göteborg tillsammans. Projektägare: Arbetsförmedlingen. Beviljat belopp 27,6 mnkr.
 • Utvecklad etablering. Projektägare: Folkuniversitetet Stiftelsen kursverksamhet vid GU.
  Beviljat belopp 5,4 Mkr
 • KOM mot jobb. Projektägare: Alice Utveckling AB. Beviljat belopp 8,6 mnkr

Regionalfonden

Samverkan inom forskning och innovation

 • 3DPrintPlus. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola AB. Beviljat belopp 3,8 mnkr
 • Nordic Taste and Flavour Centre. Projektägare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.
  Beviljat belopp 1,7 mnkr

Konkurrenskraftiga små och medelstora företag

 • Maritim utveckling i Bohuslän. Projektägare: Lysekils kommun. Beviljat belopp 3,7 mnkr
 • Brewhouse Creative Growth and Cultural Diversity. Projektägare: Brew House Göteborg. Beviljat belopp 2,4 mnkr
 • Utmaningsbaserad Kunskapsdriven Innovation. Projektägare: Göteborgs Universitet.
  Beviljat belopp 2,8 mnkr
 • FoU-check för Halland. Projektägare: Region Halland. Beviljat belopp 4 mnkr
 • Marknadslyftet. Projektägare: Industriellt Utvecklingscentrum i Halland AB. Beviljat belopp 4,4 mnkr

Förstudier

 • Behovsbaserad kompetensutveckling för livsmedelsbranschen. Projektägare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Beviljat belopp 0,2 mnkr

För mer information vänligen kontakta

Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Lena Andréasson, Strateg EU/internationellt
Telefon: 035-17 98 48
E-post: lena.andreasson@regionhalland.se