Nytt medborgarlöfte för Falkenberg 2018

Trafikkontroller efter medborgarnas önskemål, bra rutiner för brottsanmälningar i skolorna och droginformation till lärare. Det är några av de aktiviteter som polisen, kommunen och Falkenbergsnämnden i Region Halland ger invånarna i Falkenberg i sitt medborgarlöfte för 2018, som presenteras den 28 februari.

Medborgarlöftet är en fördjupning av den samverkansöverenskommelse som tidigare tecknats mellan Falkenbergs kommun, Falkenbergsnämnden i Region Halland och polisen i Falkenberg. Syftet är att arbeta tillsammans kring frågor som rör social hållbarhet.

– Aktiviteterna i årets medborgarlöfte skapar ett tryggare Falkenberg och bidrar till utveckling i vår kommun. Att vi arbetar tillsammans är viktigt för att nå ett mer socialt hållbart Falkenberg på både kort och lång sikt, säger Mari-Louise Wernersson (C), kommunråd i Falkenberg.

Tre områden är prioriterade i samverkansöverenskommelsen; ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), tillit och trygghet och barn och ungas uppväxtvillkor. Utifrån dessa prioriterade områden har medborgardialoger genomförts på flera platser i Falkenberg. Det som bland annat kom fram vid dessa dialoger är att många känner sig otrygga i trafiken i Falkenbergs centrum.

– Under året kommer vi att göra flera insatser efter de önskemål för en tryggare trafikmiljö vi får in från medborgarna. Vi kommer också att ha två riktade kontroller med fokus på A-traktorer, säger Anneli Svensson, kommunpolis i Falkenberg.

 Det kommer precis som under förra året att göras ett antal drogförebyggande insatser riktade mot unga.

– Vi kommer tillsammans med skolan att förtydliga rutinerna för brottsanmälningar då det finns misstanke om att någon elev under skoltid använder narkotika. Med detta hoppas vi förhindra att fler unga börjar med droger, säger Anneli Svensson.

– Årets medborgarlöfte innehåller en blandning av aktiviteter som ger goda förutsättningar för att nå resultat både i det vi kan åtgärda här och nu men också i arbetet med att skapa en hållbar livsplats för falkenbergarna, säger Niclas Erlandsson ordförande Falkenbergsnämnden i Region Halland.

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell. Syftet är att polisen, kommunen, Region Halland och övriga parter i samhället – bland annat utifrån det som kommer fram i medborgardialogerna – ska skapa konkreta aktiviteter som kan resultera i en större trygghet hos medborgarna.