Nytt samverkansavtal för vuxenutbildning i Halland

De halländska kommunerna Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg och Varberg har nu tillsammans med Region Halland skrivit under ett samverkansavtal gällande vuxenutbildningen i Halland. Samsyn kring behov, samarbete kring utbildningsplanering och samhandling genom gemensam finansiering ska bidra till fritt sök och ökat utbud för hallänningen, effektivare resursutnyttjande och i förlängningen en bättre matchning mellan behov och utbud.

På vilket sätt skiljer sig det reviderade avtalet från tidigare avtal?

Avtalet förbinder oss att utifrån behov gemensamt planera för utbildningsutbudet i Halland. Avtalet skapar också bättre förutsättningar att resurseffektivera genom att vi tillsammans beslutar i vilken omfattning vi bedriver vissa typer av utbildningar och var dessa bör genomföras. Avtalet öppnar även upp för fritt sök i Halland, vilket medför att Hallänningen erbjuds ett likvärdigt och attraktivt utbud av vuxenutbildning, oavsett hemkommun. Slutligen så gör avtalet det även möjligt att framöver jobba med gemensamma upphandlingar i regionen.

Vad är bakgrunden till en revidering av tidigare avtal?

Nya förordningar ställer krav på nya arbetssätt. Den yrkesinriktade vuxenutbildningen är till exempel stadsbidragsfinansierad och beviljas under förutsättning att kommuner söker tillsammans. I Halland har vi genom avtalet beslutat att dessa pengar läggas i en gemensam pott som sedan finansierar utbildningarna i respektive kommun. Detta förutsätter att representanterna i vår regionala samverkansgrupp både har arbetsmarknadens kompetensbehov och kommuninvånarens intressen framför ögonen när vi exempelvis planerar utbildningsutbud. Behovsinventering kommer att ske i samråd med exempelvis Kompetensplattform Halland och Arbetsförmedlingen i Halland.

Utöver samverkan inom de olika skolformerna av vuxenutbildning sker samverkan inom frågor som rör validering, informationsinsatser, kvalitetsuppföljning samt kompetensutveckling.

Ett regionalt perspektiv på arbetsmarknad och kompetensförsörjning möjliggör att utbildningar matchas till de verkliga behoven där vi tillsammans kan rusta för en flexibel vuxenutbildning som kan möta förändringar på arbetsmarknaden.

Samverkansavtalet handlar om att förverkliga Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 med de strategiska valen: att Halland ska vara en stark kunskapsregion, bidra till en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmarknad samt erbjuda god matchning av kompetens som behövs i arbetslivet.

Fakta:

Avtalande parter är Laholms kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Varbergs kommun och Region Halland.

Vuxenutbildningens nämnder i respektive kommun samt Regionstyrelsens tillväxtutskott har beslutat att fastställa Samverkansavtalet.

Samverkansgruppen består av rektorer från kommunernas vuxenutbildningar och en strateg från Region Halland.