Pojkars och flickors lärande studeras

Det finns en skillnad mellan hur pojkar och flickor lyckas i skolan. Det är en utveckling som blir allt tydligare. Nu görs en satsning på att samla forskning kring varför det är så, vad som går att göra åt det och hur kunskapen kan föras ut i de halländska skolorna.

Håkan Cajander och Erica Eklöf har varit engagerade i ett projekt som fördjupat sig i pojkars och flickors lärande.

Det ska sägas med en gång – det är mycket komplicerade samband mellan hur skolan arbetar och hur det gynnar eller missgynnar elevernas möjligheter att lära och utvecklas. Många olika faktorer verkar spela in och påverka: Om du är pojke eller flicka, olika socioekonomiska faktorer, traditioner, förväntningar från föräldrar och lärare och mycket, mycket annat.

Inga enkla lösningar

– Hade det funnits enkla lösningar hade vi genomfört dem för länge sedan, säger utvecklingsledare Håkan Cajander på Högskolan i Halmstad.

Med stöd från Region Halland har Högskolan i Halmstad och de nio kommuner som ingår i högskolans Regionalt utvecklingscentrum startat ett projekt som kartlagt forskningen på det här området.

– Det är viktigt att samla in den kunskap som finns och titta närmare på den. Det blir underlag för vårt fortsatta arbete för en mer jämställd skola där alla får bättre chans att lyckas och må bra, säger Erica Eklöf som är språk-, läs- och skrivutvecklare på Halmstads kommun och som också arbetar åt Skolverket.

Rapport ställer frågor

Projektet har anordnat föreläsningar och workshoppar där olika experter har vänt och vridit på forskningen kring vad som påverkar hur pojkar och flickor tar till sig kunskaper i skolan. Arbetet har utmynnat i en rapport som ställer många frågor som nu ska diskuteras vidare.

I en rad mätningar, bland annat de internationella PISA-kartläggningarna, blir det tydligt att flickors resultat i skolan är markant bättre än pojkarnas. Skillnaderna ökar dessutom i Sverige när det till exempel gäller hur stor andel av pojkar respektive flickor som når målen när det gäller att läsa och skriva.

– Det finns en risk med att generalisera för mycket kring pojkar och flickor. Det är massor av pojkar som klarar skolan jättebra och på samma sätt många flickor som har stora problem, säger Håkan Cajander. Men vi måste prata mer om alla de olika faktorerna som ger de här resultaten om vi ska lyckas få en jämställd skola.

Förväntningar

Förväntningar spelar en stor roll. Lärare vittnar om att de har olika förväntningar på pojkar och flickor, vilket kan leda till att de bemöter dem olika.

– Det kan bli självuppfyllande profetior om vi förväntar oss att flickorna ska förstå och följa skolans regler och att pojkarna ska vara stökiga, säger Erica Eklöf.

Forskningen visar också att det finns ett nära samband mellan skolresultat och hur barn och unga vuxna mår. Framgång eller misslyckande i skolan påverkar självbild och självförtroende.

Rapporten belyser flickors och pojkars lärande ur många olika synvinklar. Den visar på hur viktigt det är med ett långsiktigt och hållbart arbete med läs- och skrivutveckling då läs- och skrivkunnighet betyder mycket för elevernas möjligheter att lyckas.

Den problematiserar också kring en antiplugg-kultur där en del pojkar inte vill plugga, eller visa att de förbereder sig. Har man inte ansträngt sig så betyder ett misslyckande inte lika mycket. Rapporten behandlar också maskulinitetsnormer och kränkande behandling och belyser hur viktigt det är att skolan erbjuder en trygg miljö där elever och lärare kan känna förtroende.

Mer kunskap behövs

Rapporten lyfter också några saker som extra viktiga för det fortsatta arbetet. Bland annat att det behövs mer kunskap om jämställdhet i det systematiska kvalitetsarbetet i skolorna och att skolans personal behöver få större möjligheter att analysera och granska normer och förväntningar när det gäller pojkars och flickors lärande.

Nu ska projektets resultat föras ut till skolorna i Halland.

– Vi ska, tillsammans med rektorer och andra skolledare, ta arbetet vidare. De här frågorna behöver diskuteras på olika nivåer i skolsystemet, säger Håkan Cajander. Det pågår redan många bra satsningar runt om i skolorna och den här rapporten kan bli en viktig pusselbit i skolans fortsatta utveckling. Det är jättebra att Region Halland satsar på att lyfta och stödja skolutvecklingen.

– Vi har nu ett jättebra diskussionsunderlag och vi behöver få in detta i allt som vi arbetar med, säger Erica Eklöf. Frågan om pojkars och flickors lärande är viktig oavsett om vi pratar om digitalisering, matte, integration eller värdegrund.