Region Halland stärker det ekologiska perspektivet

Under 2017 genomfördes ett arbete med att förstärka och komplettera styrdokumenten inom Region Hallands arbete vad gäller ekologisk hållbarhet. Arbetet har gjorts av politiker och tjänstemän inom regionen i samverkan med offentliga, privata och ideella aktörer i Halland. Målet har varit att stärka Halland ur ett ekologiskt perspektiv.

– Det är ett viktigt steg i arbetet för en hållbar utveckling i Halland. Vi ser att utvecklingskraften i den gröna omställningen både kan ge nya företag och nya möjligheter för befintliga företag i Halland, vilket ger fler jobb, säger Dag Hultefors, ordförande i Tillväxtutskottet.

Arbetet har resulterat i fyra olika dokument:

  • Komplettering av Tillväxtstrategi för Halland 2014–2020
  • Handlingsplan för grön tillväxt/energi och klimat 2018–2020
  • Policy för Region Hallands interna miljö- och klimatarbetet
  • Riktlinjer för Region Hallands interna miljö- och klimatarbete

Dokumenten hittar du här

Ove Grahn, som är strateg för det interna miljöarbetet, och Sofia Frising, som är processledare för ekologisk hållbar utveckling, arbetar nu med att omsätta styrdokumentet till handling.

Grön tillväxt ger nya möjligheter

Handlingsplan för grön tillväxt, energi och klimat har tagits fram som ska styra arbetet de närmaste åren. Planen ska integrera och stärka det ekologiska perspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Planen berör satsningar på bland annat gröna innovationer, ökat EU-samarbete och Energikontoret.

Kan ni ge några konkreta exempel på åtgärder i handlingsplanen?
– En stor andel av Hallands klimatpåverkande utsläpp kommer från transportsektorn, så här behövs en omställning; säger Ove Grahn. Därför ska vi bland annat låta ta fram ett underlag som tittar hur olika fossilfria drivmedel lämpar sig att ersätta de fossila bland Hallands transporter,
– Vi tittar också på hur många laddningsstationer för elbilar som behövs sättas upp för Region Hallands besökare vid exempelvis sjukhusen, säger Sofia Frising.

Åttatusen medarbetare kan göra skillnad!

Riktlinjer för det interna miljö- och klimatarbetet ska leda till att Region Hallands verksamheter och tjänster får så låg miljöpåverkan som möjligt.

Vad innebär de nya interna riktlinjerna?
– De ger oss goda möjligheter att kunna arbeta med aktiviteter som förbättrar regionens samlade miljöprestanda, säger Ove Grahn. Respektive förvaltning löser inte miljöproblemen själva. I miljöfrågor behöver vi samarbeta över förvaltningsgränserna och tänka utifrån ett Region Halland-perspektiv.
– Jag tror att vi på ett naturligt sätt behöver integrera miljöfrågorna i verksamheten och inte se ett motsatsförhållande mellan kvalitet, ekonomi och miljö, säger Sofie Frising.

Vilka resultat vill ni se fram till 2020?
– Vi behöver arbeta mer med utvecklingsfrågor kopplat till det interna miljöarbetet. Sen hoppas jag också att vi minskart vårt användande av miljöbelastande engångsprodukter inom vården, säger Ove Grahn.
– Fler halländska företag ser möjligheterna i att gå före den omställning som är nödvändig för att minska vår miljöpåverkan, säger Sofia Frising, och att det finns många nya hållbara produkter och tjänster som kommer att behövas framöver.

Kontaktuppgifter:

Sofia Frising, processledare ekologisk hållbar utveckling, sofia.frising@regionhalland.se, 073-831 98 46

Ove Grahn, miljöstrateg, ove.grahn@regionhalland.se, 070-827 35 11