Tunneln ger möjlighet till ny stadsdel i Varberg

När den sista biten enkelspår genom Halland äntligen byggs bort försvinner också järnvägen som barriär genom Varberg. I spåren av detta kommer en helt ny stad att växa fram. ”Stadsutvecklingsprojektet” är det samlade namnet på arbetet med det nya stationsområdet, Varbergs nya stadsdel Västerport och den nya hamnen.

Det här handlar om det största utvecklingssteget som Varberg har tagit i modern tid, menar stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin och planarkitekt Maria Hagelberg, som planerar Västerport respektive Varbergstunneln och det nya stationsområdet.

– Det är en milstolpe i Varbergs utveckling, säger Sten Hedelin. Vi får möjlighet att låta centrum växa ner mot havet och så småningom även norrut. Det blir en stadsdel för boende och en massa aktiviteter.

Självklar mittpunkt

– Stationsområdet blir den självklara mittpunkten i Varberg, säger Maria Hagelberg. Det ska bli en välkomnande plats för dem som kommer hit, det ska vara lätt att byta mellan olika sätt att resa kollektivt och det ska vara en mötesplats för alla, varbergare såväl som besökare.

De tre projekten hänger tätt ihop och är varandras förutsättning. När järnvägen läggs under marknivå och hamnen flyttas frigörs stora markområden som blir den nya stadsdelen Västerport – en fortsättning av centrum.

Sjuder av liv

– Det ska bli en plats som sjuder av liv och som kompletterar dagens centrum, säger Sten. Västerport ska vara en plats för alla, som binder ihop centrum ännu tätare med havet. Varberg behöver fler bostäder, men det finns också en hel del nya verksamheter som bör finnas i en växande stad och som Varberg inte har idag.

För en tid sedan presenterades resultatet av tre arkitektgruppers arbete kring hur den nya stadsdelen kan se ut. Många kreativa och spännande idéer visades upp och intresset bland varbergarna var mycket stort. Idéskisserna visade olika sätt att utforma bebyggelse, torg och mötesplatser, förslag på hur gator kan anläggas och en rad olika aktiviteter och verksamheter som kan beredas plats. Plats för boende och arbete, vila och fritid blandas på olika sätt i skisserna.

Trivas året runt

– De har gjort ett jättebra jobb. Vi har fått recept med många olika ingredienser och nu ska vi ”knåda fram” en övergripande plan för Västerport, säger Sten Hedelin. Planen kommer bland annat att visa hur höga husen ska vara, gatornas dragning och hur olika delar av den nya stadsdelen ska användas. Förutom bostäder kommer det att finnas plats för verksamheter i bottenplan, olika typer av mötesplatser och en miljö där det är lätt att röra sig och trivas året runt.
 
Stadsdelen Västerport kommer att byggas under många år och det finns en möjlig fortsättning norr om det nya stationsområdet. Där går det att frigöra stora områden för verksamheter och kontor, ett framtida utvecklingsområde.

– Det ger fantastiska möjligheter för näringslivet att etablera verksamheter på bekvämt avstånd till stationsområdet med de förbättrade kommunikationer som dubbelspåret för med sig, menar Sten Hedelin.

Mötesplats och knutpunkt

Maria Hagelberg arbetar med tunnelprojektet och utformningen av det nya stationsområdet.

– Det är en fantastisk möjlighet att vi kan behålla järnvägen mitt i staden och ändå lösgöra stora ytor för nya ändamål, säger hon. Vi ska utforma stationsområdet så att det blir en mötesplats där man vill vistas, antingen man ska resa eller inte.

Lokalbussar, regionbussar och tåg ska knytas samman. Gång- och cykeltrafik kommer att vara prioriterade, men det ska också skapas goda parkeringsmöjligheter för dem som kommer med bil från andra orter för att byta till kollektivtrafik.

– Vi jobbar för det hållbara resandet. Vi strävar också efter att utforma området så att det blir flexibelt och kan anpassas efter de nya förutsättningar som framtiden för med sig, säger Maria. Våra vanor ändras och om tjugo år kanske det till exempel finns helt andra behov av cykelparkeringar. Vi vet inte ens hur cyklar och andra fordon ser ut om tio år.

Pålitlig trafik – och tätare

En väl fungerande trafik på Västkustbanan är en mycket viktig faktor för en hållbar framtida utveckling för Halland. När det blir dubbelspår genom Varberg ger det stora möjligheter.

– Varberg är en stor flaskhals i det halländska järnvägssystemet. Idag får tågen ofta stå och vänta in varandra innan de kan köra vidare. Med dubbelspår blir det en robustare, mer pålitlig trafik, säger Arne Ingemansson, infrastrukturstrateg på Region Halland.

– Det ger också möjligheter till tätare trafik på Västkustbanan. Allt fler pendlar norrut från Varberg och när dubbelspåret är klart kan man till exempel tänka sig fler avgångar.

Stadsutvecklingsprojektet genomförs i tät samverkan mellan många parter, bland andra Varbergs kommun, Region Halland/Hallandstrafiken, Trafikverket som har hand om tunnel och järnvägsspår samt Jernhusen som har ansvar för stationsbyggnaden.