Västkuststråket och samverkan i fokus när Region Halland ger sin syn på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Den 25 oktober bjöd Näringsdepartementet in till ett remissmöte för att ge regioner möjlighet att ge sin syn på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Näringsdepartementets remissmöte ger tillfälle till viktigt kunskapsutbyte då alla aktörer får ta del av landets samlade behov.

Västkuststråket högsta prioritet
För Region Hallands del, som ett kraftigt växande län och som en del i ett starkt Sydsverige, är Västkuststråket av högsta prioritet. För 25 år sedan beslutade riksdagen om en utbyggnad till dubbelspår på hela Västkustbanan. Först nu finns alla återstående sträckor med i planförslaget.

- Vi förutsätter att regeringen står fast vid de föreslagna investeringarna på Västkustbanan så att beslutet äntligen kan verkställas. Västkustbanans fortsatta utveckling, det är en förutsättning för en fortsatt stark tillväxt i hela Sydvästsverige, med ökat bostadsbyggande och ökad sysselsättning som följd, säger Dag Hultefors (M) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland.

- Det var bra att kunna framföra direkt till infrastrukturminister Tomas Eneroth att det är så vi bäst bidrar till hela Sveriges välfärdsutveckling, betonar Dag Hultefors.


I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 finns viktiga prioriteringar med för Västkuststråket såsom utbyggnad till dubbelspår längs hela Västkustbanan och ökad kapacitet för Halmstad C. Trafikverket har också lyft noden ”Storgöteborg” som en brist i transportsystemet, där Region Halland spelade in kapacitetsbrister på både Västkustbanan och E6 i norra Halland. Större reinvesteringar föreslås av Trafikverket på samtliga tre regionala järnvägar i Halland: Viskadalsbanan, HNJ-banan och Markarydsbanan.


- Det är positivt att Trafikverket ser behovet av reinvesteringar på de regionala järnvägarna. En bättre standard på järnvägen ger en mer pålitlig trafik för resenärerna och skapar förutsättningar att bättre binda samman Halland med omkringliggande arbetsmarknader, fortsätter Dag Hultefors.

Halland arbetar med en samplaneringsmodell
- Samplanering krävs för att säkerställa en hållbar utveckling och i ett växande Halland behöver samplaneringen utvecklas för att bidra till så goda lösningar som möjligt för invånarna och för ett effektivt resursutnyttjande. Större investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik ska vara nära knutna till samhällsutveckling och bostadsbyggande, menar Dag Hultefors.


Sydsvensk samverkan och sydsvenska prioriteringar
Sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Halland, Skåne och Blekinge samverkar politiskt i Regionsamverkan Sydsverige inom bland annat infrastruktur och kollektivtrafikområdet för ett helhetstänkande på samhällsutvecklingen.

- Vi har i Regionsamverkan Sydsverige gjort en gemensam prioritering av namngivna åtgärder inför en ny nationell plan som bedöms ge bästa förutsättningar för Sydsveriges och Sveriges tillväxt. På remissmötet gav Regionsamverkan Sydsverige sin gemensamma syn på Trafikverkets förslag och vi kommer också att skicka in ett gemensamt remissvar, avslutar Dag.

Regionstyrelsen fattar beslut om Region Hallands remissvar den 8 november.
Regionsamverkan Sydsverige tar beslut om gemsamt remissvar från sex sydsvenska regioner den 23 november.


Trafikverkets förslag är nu ute remiss till olika remissinstanser med svarsdatum senast den 30 november i år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Regeringen väntas sedan fatta beslut under våren 2018.


För mer information kontakta:

Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Arne Ingemansson, processledare Regional samhällsplanering
Telefon 072-987 14 90
E-post: arne.ingemansson@regionhalland.se