Konst och kultur för kunskap och delaktighet

Eva Nyhammar är förvaltningschef på Kultur och skola i Region Halland och hon ansvarar därmed för den regionala kulturverksamheten. I uppdraget ingår att driva tre regionala kulturinstitutioner (Art Inside Out, Rum för Dans och den regionala musikverksamheten), att ge uppdrag samt fördela regionalt och statligt stöd till kulturverksamheter i Halland, att fördela projektstöd för kulturutveckling, att samverka med kommuner och civilsamhälle, samt att främja konstarterna och verka för att kulturskapare ska ha bra förutsättningar.

Arbetet med regional kulturverksamhet utgår från Hallands kulturplan, som tagits fram i samverkan med de halländska kommunerna och i samråd med civilsamhället och professionella kulturskapare, samt genom att kulturdialoger har förts med invånarna i Halland.

Hur ser du på kulturens roll i ett socialt hållbart samhälle?

– Ett socialt hållbart samhälle är ett samhälle där klyftorna inte är för stora; mellan land och stad, olika befolkningsgrupper, olika bostadsområden, olika funktionsvariationer, mellan dem som är födda i Sverige eller dem som har kommit hit senare. I ett socialt hållbart samhälle är också tillgången till kultur jämlik och jämställd. Kulturen har en roll genom att ge tillgång till språk och till olika berättelser. Ytterligare ett värde är att man genom kulturen kan mötas på ett sätt som bryter segregation på olika vis; i skapandet eller publikmötet erbjuder kulturen ett språk för att mötas över olika gränser, till exempel genom musik eller hantverk. Och man befinner sig i en skapandeprocess även som publik, då är man skapande ”inne i sitt huvud”.  Även som läsare av en bok så är man skapande!

– Men att skapa delaktighet genom kultur handlar inte om det käcka i att man gör saker tillsammans, utan det är mer grundläggande! Det handlar om att känna sig delaktig i samhället och att man får tillgång till de redskap som behövs för att kunna ta del eller ta plats i samhället. Lika viktigt är att få syn på hur andra kan tänka, andra individer som lever med helt andra förutsättningar och villkor än jag själv.  Jag tycker att man ofta glömmer bort att betona den kunskap som kulturen bidrar med både för individen och samhället.

– Kulturen har ett värde i sig. Konstnärerna – och då menar jag alla som skapar konst, oavsett konstform – komponerar inte musik eller skriver romaner i första hand för att de vill skapa ett hållbart samhälle. Men det hindrar inte att konsten har den effekten!

Kan du ge några exempel på hur det arbetet ser ut i Halland?

– På senare tid har vi jobbat väldigt mycket för att fler ska få tillgång till dans. Inte bara som publik utan också genom att erbjuda dansgrupper för personer med Parkinson, stroke, demens eller unga kvinnor med psykisk ohälsa. Vi har också haft samarbete med svenska för invandrare, där SFI-deltagarna och en scenkonstnär träffades, och det utbytet användes i en dansföreställning som visades inom Rum för Dans.

– Vårt arbete för social hållbarhet handlar om att öka eller bredda tillgängligheten och tillgången till kultur. Region Halland stödjer konstnärer och kulturinstitutioner som bidrar med fler berättelser och perspektiv, och vi arbetar hela tiden med att nå nya publikgrupper. Att sänka trösklarna in till kulturen – helt enkelt.

– Region Halland ger också subventioner för att öka alla barns och ungas möjlighet att få ta del av kultur genom förskola, skola och på fritiden. Vi försöker stärka kultur på landsbygden på olika sätt, framförallt genom projektstöd i olika former. Vi ser också till att seniorer, personer på äldreboenden eller andra som av någon anledning inte på egen hand kan ta sig till och ta del av ordinarie kulturutbud får tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. En mycket viktig satsning är också vårt arbete med att stärka alla barns språkutveckling i Språkstart Halland.