Starkare Halland med tätare samverkan

Det finns stora krafter och massor av kompetens och engagemang i det som vi brukar kalla ”civilsamhället” – det vill säga organisationer som inte är företag eller myndigheter. När fler flyktingar än någonsin plötsligt sökte sig från krig och förföljelse och kom till Sverige och Halland tog många privatpersoner och föreningar av olika slag ett stort kliv framåt. Runt om i Halland började man göra nya saker för att hjälpa till. Studieförbundet Medborgarskolan byggde på kort tid upp en helt ny verksamhet – ett stödboende i Falkenberg för ensamkommande ungdomar.

Peter Lönqvist

För att utveckla Halland och möta dagens och morgondagens utmaningar behöver Hallands myndigheter ett tätare samarbete med de idéburna organisationerna, föreningslivet och trossamfunden. Det menar Region Halland som nu satsar på att hitta nya, bättre sätt att samverka. Ett arbete pågår för att utveckla ”den bästa samverkansplatsen”.

Viktiga samarbeten

Peter Lönqvist jobbar sedan i somras som verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan, med uppdrag att skapa nya samarbeten. Han har hela Halland som sitt arbetsområde.
Peter är mycket entusiastisk efter att ha varit med på de två dialogmöten som Region Halland anordnade hösten 2016 för att utveckla samarbetet med civilsamhället.

– Det var många viktiga organisationer samlade, och många som jag inte hade haft kontakt med innan, berättar Peter som tycker att upplägget med samtal i mindre grupper var lyckat.

Gav nya perspektiv

– Så bra att förutsättningslöst bli inkastad i nya möten och ”tvingad” in i dialog med människor med helt andra erfarenheter. Det var ett genidrag från regionen. I samtalen uppstod helt nya perspektiv. På den andra träffen konkretiserade vi idéerna från den första och började diskutera lösningar på olika frågeställningar.

– Viktigare än att vi bytte visitkort var att vi gav varandra nya infallsvinklar. Alla verkade känna att vi behöver träffas mera. Det föddes många idéer till nya samarbeten.

Medborgarskolan har funnits sedan 40-talet. I dag arbetar man med utbildningar, kurser och kulturaktiviteter och stöttar föreningar och studiecirklar. Medborgarskolan driver egna skolor och har många olika samarbeten. Verksamheten ska utgå från samhällets behov. Och det var just detta Medborgarskolan gjorde när man på kort tid startade ett stödboende för ensamkommande ungdomar.

Mötte ett stort behov

– Socialförvaltningen är en av våra samarbetsparter och de hade ett jättestort behov av boende för ensamkommande barn, berättar Lennart Wall, som är föreståndare för stödboendet.

I dag är stödboendet i full drift med fem medarbetare och arton platser. Det är till främst för ungdomar som klarar sig ganska bra själva.

– Vi är inte ett HVB-hem och har till exempel inte personal i boendet på natten. Vår uppgift är att stödja ungdomarna så att de klarar sig själva. Om någon till exempel ska söka vård åker vi inte med utan coachar inför besöket och ser till att han har tåg- och bussbiljetter.

Stödboendet är ett exempel på hur studieförbundet har utvecklats och hur man löser en ny uppgift i samhället. Andra exempel är de många språkkurser för nyanlända som man startat.

Den nya tidens folkbildning

– För oss som studieförbund är det viktigt att följa med och vi har ju ett stort intresse av att vara med och forma den nya tidens folkbildning, säger Peter. Det handlar mycket om att hitta nya samarbeten.

Peter Lönqvist har stora förhoppningar på arbetet med ett tätare samarbete mellan civilsamhället och myndigheterna.

– Det vore bra om det fanns tydligare kontaktvägar in till regionen och kommunerna för mig och andra som jobbar i olika organisationer. Det kan handla om ökad tydlighet på webbsidorna eller att det finns en särskild kontaktperson.

Söker strategisk samverkan

Sandra Sternad Fackel har det senaste året drivit Region Hallands arbete med att utveckla ”den bästa samverkansplatsen”.

– Det startade i en insikt om att vi skulle kunna jobba mycket mer strategiskt med olika aktörer inom civilsamhället, säger hon. Halland har viktiga utmaningar och målsättningar som handlar om social hållbarhet, integration och att ge barn och unga goda uppväxtvillkor, och det är områden där alla krafter behöver samverka.

Satsningen har resulterat i en tydligare bild av de aktörer som finns runt om i Halland och vilka möjligheter och utmaningar de har. Det har också gett en ökad förståelse för Region Hallands och civilsamhällets behov av att mötas och ha en dialog samt att nya forum för samverkan har skapats.

Mycket internt arbete

– Arbetet har också satt igång mycket inom Region Halland där vi nu pratar mer om hur vi kan jobba bättre och mer strukturerat för att vår samverkan med civilsamhället ska bli smidigare, säger Sandra. Det kan till exempel handla om hur våra bidragsregler och blanketter ser ut eller att göra det enklare att hitta rätt och ta kontakt med oss.

Under året har det blivit tydligt att det både finns ett behov av möten mellan Region Halland och civilsamhället och att låta de idéburna organisationerna möta varandra. Därför tror Sandra Sternad Fackel att de dialogmöten man satt igång behöver fortsätta i någon form.

– Vi behöver också bli bättre på att bjuda in civilsamhället i andra forum där vi träffas och pratar om till exempel utvecklingen av skola, integrationsinsatser och näringsliv.

– Det finns en oerhörd kraft i alla de olika delar som bildar civilsamhället och med en tätare, strategisk samverkan kan vi uträtta massor tillsammans.