Handlingsprogram 2016-2021

På rådslaget i Åsa den 3 mars 2016 togs beslut om handlingsprogram för den innevarande förvaltningscykeln 2016-2021. Revideringen gjordes efter rådslaget på Södra Cell Väröbruk, våren 2017.

Enligt Vattenmyndighetens föreslagna statusklassning är det idag ingen av våra kustvattenförekomster som uppnår god status men möjligheten att nå målet finns.

Dominerade problem som beskrivs i föreslagna åtgärdsprogram är övergödning, miljögifter, främmande arter, fiske, exploatering, förändrad hydrografi, marint avfall, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

Det är många frågor och aktörer som berörs och för att kustvattenrådets syfte ska kunna uppnås har fyra fokusområden formulerats:

  • Kusten och havet som resurs
  • Klimatet
  • Biologisk mångfald
  • Planering och andra styrmedel

Läs mer i handlingsprogrammet (PDF-dokument, 296 kB) och Bilaga till handlingsprogram (PDF-dokument, 204 kB), reviderat 2017-03-28