Avloppsanläggningar 26 - 2000 pe

Pågick under 2010

Vattenmyndighetens beslut i december 2009 om åtgärdsprogram för att till år 2015 uppnå god ekologisk status i våra vattendrag satte fokus på bl a avloppsanläggningarnas bidrag till belastningen av näringsämnen. Många avloppsanläggningar är av äldre datum och det finns en stor spridning i reningsmetoder, villkor och hur anläggningarna påverkar vattendragen.

För att möjliggöra en likartad bedömning av vilka kravnivåer som bör ställas med anledning av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram genomfördes ett projekt med inriktning på avloppsanläggningar dimensionerade för mellan 26 och 2000 personer.