Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem

Pågick 2010 - 2014

Projektets fullständiga namn är Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status och är ett LOVA projekt.

En sjö och vacker himmel

Projektets syfte var att utifrån ett prioriterat område per kommun gemensamt utveckla effektiva, systematiska metoder för att nå minskad belastning av näringsämnen på vattenmiljöerna. Genom projektet förväntas konkreta minskningar i belastning att uppnås i de prioriterade områden, men också en samsyn och ett erfarenhetsutbyte mellan kommunernas miljökontor. Detta kommer att lägga grunden för ett effektivt halländskt vattenförvaltningsarbete på kommunal nivå framöver.

I projektet deltog alla kustkommunerna (Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm) i vilka övergödningsproblematiken är uttalad. 

Varje miljökontor testade en metod, som den utvecklade och utvärderade. Erfarenheterna förmedlades till övriga halländska kommuner under temadagar med workshops. Informationsmaterial togss fram för de prioriterade avrinningsområdena. Konsulter anlitades för att få svar på olika frågeställningar. (se tabell (PDF-dokument, 172 kB)). Slutsatserna från den kunskap som förvärvades inom projektet har sammanställts i projektets slutrapport.

Den 30 april 2014 avslutades projektet. Rapport för Metodutveckling av åtgärder mot övergödning hittar du  här (PDF-dokument, 1,1 MB).

Seminarier
För att redovisa vad som har kommit fram inom projektet samt för att utvärdera och utveckla metoderna anordnades tre seminarier.

Lantbrukstillsyn och minskad övergödning - Metodutveckling 10 oktober 2013.  Presentationerna från dagen finns till höger.

Tillsyn av enskilda avlopp - Metodutveckling 24 oktober 2013. Presentationerna från dagen finns till höger.                     

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning 23 januari 2014.

Följande personer har medverkat i projektgruppen:
Anders Gustafsson och Daniel Helsing, Kungsbacka
Erika Andersson, Katarina Barone och Sebastian Arneland Varberg
Johanna Ekelund och Ingela Danielsson, Falkenberg
Rune Liljenberg, Camilla Ståhlberg, Johan Cederbrink och Oleg Datsishin Halmstad
Nina Fransson och Malin Andersson, Laholm
Teres Gustavsson och Anne Udd, projektledare