Dagvatten i detaljplan

Långsiktlig hållbar dagvattenhantering i detaljplanering - 22 och 23 september 2015

Falkenbergs kommun och Vatten & Miljö i Väst AB har gett Region Halland och  Dagvattenguiden i uppdrag att genomföra två kursdagar i dagvattenjuridik.

Innehåll i kursen:

 • Vad kan man egentligen reglera i detaljplan gällande dagvatten?
 • Hur skapar du en planbeskrivning och planbestämmelse som håller juridiskt, enligt Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster?
 • Hur långt kan man sträcka sig i planbestämmelser gällande dagvatten?
 • Hur skapar du förutsättningar i detaljplan för enklare plangenomförande och bygglov?
 • Hur planerar du för ett gott omhändertagande av dagvatten vid stadsutveckling?
 • Hur anpassar du dagvattenlösningarna för kommande klimatförändringar och ökade flöden?
 • Hur skriver vi för att kunna sätta haltkrav i dagvattnet?
 • Diskussion och fördjupning i dessa frågeställningar, främst i samband med planering för ny bebyggelse.
 • Medverkande experter från Dagvattenguiden:

  Jonas Christensen är jurist och driver det egna företaget Ekolagen Miljöjuridik AB. Jonas har många års erfarenhet av juridik inom miljöområdet speciellt med inriktning mot frågor som kommer upp på ett kommunalt miljökontor. Jonas har jobbat med dagvattenfrågor under flera års tid och är väl insatt i lagstiftning och rådande rättspraxis.

  Eidar Lindgren är forskare och lärare på KTH. Han har jobbat mycket med frågor om detaljplane-bestämmelsens lagstöd och frågor om bygglovsprövning. Eidar är väl insatt i den lagstiftning som har tillämpningar inom dagvattenområdet.