Äldreboenden och vårdlokaler

Projektet drivas av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) men är öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland.

En patient pratar med en sköterska

Projektet ska underlätta för miljökontoren att utöva rättssäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler. Projektet ska ge stöd för prioriteringar av vilka verksamheter som behöver tillsynas och på vilken nivå tillsynen bör ligga på med tanke för riskerna för människors hälsa.

Tillsynen av hälsoskyddet på äldreboenden är ofta nedprioriterad eller eftersatt, men borde enligt kriterierna ha hög prioritet: Gruppen som vistas här är känslig, har svårt att hävda sina intressen, är ofta stora grupper, hög smittrisk, mycket avfall som kan vara smittförande osv. Tidigare tillsynsbesök har visat på brister i bland annat rutiner för städning och tvätt.

Projektet startade i februari och fortsätter till januari 2018.

En tillsynskampanjen kommer att pågå 15 juni-20 oktober. Tiden är planerad för att minimera risken för att tillsynsbesöken ska bidra till spridning av vinterkräksjukan.

Läs mer om projektet på projektsidan.