Handläggarstöd fordonstvätt - uppdatering

Projektet drivas av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) men är öppet för deltagande av kommunerna i Halland och Västra Götaland.

Under flera år har miljökontor i Västra Götalands län ställt krav på fordonstvättar enligt Miljösamverkan Västra Götalands Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt som togs fram 2003 och sedan uppdaterats 2008. Ett motsvarande dokument har 2013 tagits fram av Miljösamverkan Halland: Fordonstvättar - Sammanställning från samverkansmöte och uppdaterats 2015. Nu är det dags för uppdatering!

En bil som tvättas i en biltvätt

Miljösamverkans Västra Götaland och Miljösamverkan Hallands dokument har i allt väsentligt samma krav och rekommendationer för fordonstvättar av olika storlekar. Efter synpunkter från flera miljökontor ska nu dessa dokument ses över. Detta dels på grund av att de båda dokumenten i vissa avseenden ställer lägre krav på utgående vatten efter rening än vad som rekommenderas i Svenskt Vattens publikation P95. Dels behövs närmare vägledning om vad som är godtagbart på de minsta tvättarna utan kontinuerligt flöde, framförallt beträffande provtagning. Rekommendationerna i policyn om samlingsprov under sex timmar är inte realistisk där. Det har även framförts att det behövs förtydliganden om hur anläggningar där det tvättas både personbilar och lastbilar ska bedömas.

Projektet syftar till en uppdatering som åtgärdar de nämnda bristerna så att miljökontoren i båda länen får en aktuell och mer specifik vägledning för vilka krav som kan ställas vid tillsyn av fordonstvättar, stora som små.

Miljömål: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Tidplan: projektgrupp bildas våren 2017, arbetet genomförs sedan hösten 2017.

Läs mer om projektet på projektets hemsida