Redlighet kött

Detta projektet är även ett pilotprojekt för att jäställdhetsintegrera projekt inom miljösamverkan. Projektet drivas av Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) och Miljösamverkan Halland.

Köttfärs

Redlighet innebär att livsmedelsföretagare är ärliga mot konsumenterna när de säljer eller serverar livsmedel. Syftet med projektet är att granska i vilken omfattning problemet med fusk med djurslag kvarstår, samt att ge fördjupade kunskaper på området.

Flera olika ”skandaler” har visat på att det finns ett behov av att kontroller av spårbarhet genomförs. Projektets mål är att miljökontoren ska ha kunskaper om hur tillsynen kan bedrivas, och att en tillsynskampanj med provtagning ska genomföras.

Projektgruppen kommer att ta fram checklistor och vägledningar som kan användas som stöd vid tillsynen. Vi kommer också att ta fram en provtagningsinstruktion för prover som kan tas inom projektet. Ju fler prover vi tar tillsammans desto mer kommer resultaten att säga! 

En man och en kvinna hälsar på varandra
Pilotprojekt för jämställdhet

Redlighet kött är ett pilotprojekt för att jämställdhetsintegrera projekt inom Miljösamverkan. Målsättningen är att ta fram metoder och material som sedan kan användas inom alla Miljösamverkans projekt. Att medvetandegöra jämställdhetsperspektivet i våra projekt förbättrar ytterligare våra förutsättningar för tillsyn på lika villkor oavsett kön. Detta genomsyrar bemötandet, kommunikationen och rättssäkerheten.

En del i arbetet har varit att kartlägga projektprocessen och identifiera hur vi kan arbeta med jämställdhet i respektive del. Resultatet av detta arbete har sammanställts i en Lathund. En annan del av arbetet är att ta fram frågor för reflektion och analys över jämställt bemötande och rättssäkerhet. Detta görs genom frågor i slutet av checklistorna om inspektören upplevde att hen bemötte verksamhetsutövaren jämställt och rättssäkert samt om inspektören upplevde ett jämställt bemötande från verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren får frågor om de upplevde jämställt och rättssäkert bemötande från inspektören. Vi har även frågor om kön samt resultatet av inspektionen för att få fram statistik.

Tidplan

  • Projektstart oktober 2016
  • Tillsynskampanjen startar 1 mars 2017
  • Tillsynskampanjen avslutas 31 augusti 2017
  • Projektet avslutas och rapport skrivs innan 31 december 2017

Läs mer om projektet på projektsidan.

Projektet har ett arbetsrum på livsteck.net. Sök efter " MH och MVG - Redlighet kött " och klicka på knappen "Gå med".