Kunskap om hur hallänningarna mår

Hallänningarna har generellt sett en god hälsa och lever länge. Hälsoläget är inom många områden bra, men det finns grupper i befolkningen som inte mår bra, varken fysiskt eller psykiskt.

För att kunna fatta beslut som bygger på fakta och för att kunna arbeta välplanerat med folkhälsofrågor är kunskap om hur befolkningen mår och lever viktig.

Region Halland genomför regelbundna studier om hur hallänningarna mår, det finns såväl regionala som lokala undersökningar, vissa görs även av kommunerna. Ett av utvecklingsområdena är barn och unga.

Flera nationella myndigheter har i uppdrag att regelbundet genomföra undersökningar och att sammanställa rapporter om befolkningens hälsa. En sådan myndighet är till exempel Folkhälsomyndigheten. Deras nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villor, är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor och görs varje år. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Vart fjärde år köper Region Halland fler enkäter för att kunna fördjupa analysen i undersökningen för Hallands del. Under våren 2015 presenterades denna fördjupade analys som du finner till höger. Nästa befolkningsstudie kommer att genomföras under våren 2018.

En annan rapport som beskriver befolkningens hälsa är  Öppna Jämförelser-Folkhälsa som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjort. Syftet med rapporten är att bidra till att förbättra folkhälsan genom att stimulera till systematiskt förbättringsarbete inom olika verksamheter på regional och lokal nivå.