Gemensam folkhälsopolicy för Halland

För att främja hallänningarnas hälsa behövs en genomtänkt lokal och regional samverkan mellan olika aktörer i länet. Region Halland tillsammans med de sex kommunerna samt Länsstyrelsen har enats om inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland.

Bild. Framsida Folkhälsopolicy för Halland

Det övergripande målet i policyn är – precis som det övergripande nationella målet - att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Utifrån halländska förutsättningar har fyra arenor och fem insatsområden prioriterats för att nå det övergripande målet. Folkhälsoarbetet ska ha sin utgångspunkt i arenorna:

  • Förskolan/skolan
  • Boendet och närmiljön
  • Arbetsplatsen
  • Hälso- och sjukvården

För att konkretisera vad vi ska göra och uppnå på de olika arenorna har fem insatsområden prioriterats.

  • Gemenskap och delaktighet
  • Goda uppväxtvillkor
  • Kompetens och sysselsättning
  • Goda livsmiljöer
  • Goda levnadsvanor