Vår hälsa påverkas av politiska beslut

Vår hälsa påverkas av politiska beslut i stor utsträckning. Förutsättningarna för en god hälsa påverkas av de förutsättningar vi har i livet (exempelvis vilken roll vi har på arbetsmarknaden, utbildningsnivå, ekonomiska villkor och tillgång till hälso- och sjukvård), av de omgivande livsmiljöerna (den miljö där vi bor, arbetar och tillbrinkar vår fritid) och av våra levnadsvanor.

Våra levnadsvanor kan vi till stor del påverka själva genom egna val, men möjligheten att göra egna hälsosamma val påverkas i sin tur av de förutsättningar vi har i livet, vilken roll vi har på arbetsmarknaden och utbildningsnivå.

Det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Exempel på detta är att personer med låg utbildning eller låg inkomst har kortare medellivslängd och upplever en sämre hälsa än personer med lång utbildning eller hög inkomst. Skillnaden i hälsa mellan olika befolkningsgrupper har inte minskat. Tvärtom har hälsogapet mellan socialt utsatta och andra mer priviligierade grupper ökat sedan 1980-talet.

Allt detta påverkas av politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå.

För att främja hallänningarnas hälsa behövs en genomtänkt lokal och regional samverkan mellan olika aktörer. Region Halland, tillsammans med de sex kommunerna samt länsstyrelsen, har enats om inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland, den gemensamma inriktningen finns i Folkhälsopolicy för Halland. Region Halland har även egna dokument som har mål att skapa en god hälsa, de presenteras under Region Hallands mål och strategier som berör befolkningens hälsa.

                                        Bild från Folkhälsopolicyns framsida

Det finns även nationella mål och strategier som innefattar befolkningens hälsa, de presenteras under Natinella mål och strategier som berör befolkningens hälsa.