Nationella mål och strategier som berör befolkningens hälsa

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god häls på lika villkor för hela befolkningen är det övergripande nationella målet för den nationella folkhälsopolitiken.

Sveriges riksdag antog den nationella folkhälsopolitiken år 2003. År 2008 presenterades den nya propositionen "En förnyad folkhälsopolitik". Den nationella folkhälsopolitiken utgår från elva målområden som fokuserar på de faktorer som påverkar befolkningens hälsa. Målområdena är:

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.

Ansvaret för målen är fördelade mellan samhällets olika aktörer och nivåer. Folkhälsomyndigheten har fått uppdrag från regeringen att analysera och följa upp den nationella folkhälsopolitiken. Regeringen gjorde även en skrivelse som publicerades under 2012 som heter "En folkhälsopolitik med människan i centrum".

Utvecklingen av hälsan i befolkningen är centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande. Folkhälsan påverkas av allt från individens egna val och levnadsvanor till strukturella faktorer som yttre miljöer och demokratiska rättigheter i samhället och av många samhällsområden.

Kommission för en jämlik hälsa

I regeringsförklaringen 2014 slog statsministern fast målet om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. En viktig del i att arbeta mot målet är att tillsätta en kommission för jämlik hälsa.

Kommissionens uppdrag är att lämna förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Huvudfokus ska vara hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället, men också hälsoskillnader mellan könen ska särskilt uppmärksammas i kommissionens arbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 maj 2017, men kommissionen ska också ha ett utåtriktat arbetssätt och presentera förslag under arbetets gång.

Kommissionens direktiv finns att läsa här.