Region Hallands mål och strategier som berör befolkningens hälsa

Som grund för samverkan mellan de halländska aktörerna inom folkhjälsoområdet finns Folkhälsopolicy för Halland, vilken anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland.

De halländska kommunerna, Länsstyrelsen, ideella organisationer, Region Halland och andra samhällsaktörer är viktiga  aktörer som påverkar befolkningens hälsa.

Region Halland har även interna styrdokument, vilka har mål som berör befolkningens hälsa, dessa dokument är Halland bästa livsplatsen, Mål och budget för Region Halland, Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020, Hälso- och sjukvårdsstrategi Halland 2017-2025, regionstyrelsens uppdrag till lokala nämnder. Samtliga styrdokument har som mål att att skapa en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Du kan läsa dokumenten i sin helhet i länkarna till höger.