Lokalt arbete

Folkhälsoarbetet sker på olika arenor i samhället och bygger till största delen på en nära lokal samverkan mellan Region Halland, kommunerna och övriga lokala aktörer.

Region Halland har sex lokala nämnder, en i varje kommun. Lokala nämnders folkhälsoarbete bygger dels på nämndernas uppdrag från regionfullmäktige - att samverka med kommunala aktörer för att främja hälsan hos invånarna, dels på uppdraget att stödja hälso- och sjukvårdens uppgift att förebygga ohälsa. Läs mer om de lokala nämnderna.

Lokala nämnders uppdrag att samverka med kommunerna på ett strategiskt plan bidrar till att öka kunskapen om varandras förutsättningar och om den gemensamma befolkningens hälsa. Som stöd i uppdraget har varje lokal nämnd en strategisk resurs, strateger för social hållbarhet, för att bedriva och utveckla det lokala folkhälsoarbetet.

Strategerna för social hållbarhet arbetar bland annat med att:

  • Delta i det lokala folkhälsorådet och medverka i arbetet med att ta fram lokala strategier för folkhälsoarbetet.
  • Analysera och bedöma det samlade lokala behovet av folkhälsoinsatser.
  • Stödja samverkan inom folkhälsoområdet mellan olika lokala verksamheter samt ingå i strategiska lokala nätverk.
  • Initiera, handleda och sprida metoder och projekt för det  befolkningsinriktade folkhälsoarbetet.