Falkenberg

Det lokala arbetet för en socialt hållbar samhällsutveckling bygger på samverkan mellan Falkenbergs kommun, Region Halland och andra viktiga aktörer, exempelvis civilsamhället, näringslivet och räddningstjänsten. Vi arbetar tillsammans för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Vårt arbete bygger på dialog, samverkan och kartläggningar för ökad kunskap.

Den lokala nämnden verkar på uppdrag av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Nämnden ska i sitt arbete ta hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna (social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet), Agenda 2030 samt intentionerna i FN:s barnkonvention för att bidra till en positiv regional utveckling. Detta sker bland annat genom att bidra med kartläggningar och bedömningar av invånarnas behov och genom arbete enligt särskilda uppdrag.

Ett axplock av processer och utvecklingsområden under 2019:

  • Förväntningen/föreställningen på hur en pojke/ man ska vara och dess betydelse för den psykiska hälsan.
  • Mångbesökare och psykosociala faktorer. (Mångbesökaren är en person som gör fler besök inom vården än andra. Med fler menas fyra eller fler besök per år.)
  • Samverkan med civilsamhället kring psykisk hälsa.
  • Genom lokal samverkan arbeta med livsvillkoren på Sloalyckan i Falkenberg.
  • Utvecklingsmedel för social hållbarhet.
  • Normkritiskt förhållningssätt inom mödravården och barnavården, särskilt kring föräldraskap. (Normkristiskt innebär förmåga att synliggöra, kritisera och förändra strukturer)
  • Dialogforum för unga.
  • Konferensen ”Att leda in i framtiden”.