Falkenberg

Det lokala folkhälsoarbetet bygger på uppdraget att samverka med kommunen och andra aktörer för att nå målet "en god och jämlik hälsa hos invånarna i Falkenberg och en vård på lika villkor utifrån behov". Genom att arbeta med samverkan, dialog och kartläggning arbetar vi gemensamt för att stärka invånarnas hälsa. Några av de prioriterade målgrupperna för arbetet är barn och ungas hälsa med särskildt fokus på den psykiska hälsan, äldres hälsa. Prioriterade ämnen är Kultur och hälsa, hälsa och delaktighet för personer från andra länder samt samhällsplanering.

Aktuella utvecklingsområden 2016

Utifrån behov har nämnden ambitioner att utveckla och föra dialog med kommunala, regionala och ideella aktörer som har påverkan på barn och ungas uppväxtvillkor, psykisk hälsa – psykisk ohälsa, minskade skillnader i hälsa, jämlik vård, inkludering på arbetsmarknaden och samhället i stort samt socialt hållbar samhällsplanering. Under året avser nämnden att prioritera frågor som rör integration samt trygghet och tillit hos barn, unga och äldre.

Dialog
I Falkenberg fortsätter arbetet med att utveckla invånardialogen under året. Invånarnas kunskap är en tillgång som kan ge bättre underlag till vad det är som "behövs" och vad som kan göras bättre. Samtidigt har känslan av delaktighet och medverkan positiva effekter på hälsan. Dialogen som arbetsform ska fungera som kunskapsinhämtning om behovet av hälso- och sjukvård, men kan även bidra till ökad kunskap hos invånarna om hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar.

Föräldrastöd
Utvecklingsarbete sker i samverkan med Falkenbergs kommun och Räddningstjänsten Väst, bland annat inom området för föräldrastöd. Mer om det stöd som erbjuds föräldrar i Falkenberg hittar du här.

Förskola och skola - Välmående ger resultat
Falkenbergsnämnden och Räddningstjänsten Väst samverkar kring arbetet med hälsofrämjande skolutveckling sedan 2005. Välmående ger resultat är en utbildningssatsning för skolan baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i. Materialet har tagits fram tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor och är unikt då det är tvärvetenskapligt och bygger på forskning kring inlärning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande.

Välmående ger resultat stärker pedagogerna och ger dem konkreta verktyg i arbetet med att skapa motiverade, kreativa elever som ser sig själva och sin egen ansträngning som viktiga för sitt eget lärande. Materialet innehåller sex moduler utifrån olika teman. Att läsa mer om Välmående ger resultat finns här.

Kontakt
Marcus Berlin, avdelning för social hållbarhet
marcus.berlin@regionhalland.se
073-202 39 35