Hylte

Lokalt folkhälsoarbete i Hylte

En god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt och social hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, så som hälso- och sjukvård, miljö och klimat, samhällsplanering, arbetsmarknad, utbildning, kompetens, livsstil och kultur. Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande målsättningar:

• Hälsan ska öka i Halland

• Skillnader i hälsa ska minska

• En god start i livet – Halland erbjuder alla barn och unga goda och jämlika förutsättningar

Lokala nämnden bidrar till uppfyllandet av målen genom att stimulera och utveckla ett strategiskt folkhälsoarbete i samverkan med kommun och andra aktörer. Till sin hjälp har nämnden tjänstepersoner som har till uppgift att vara en strategisk resurs i utvecklingen av det lokala folkhälsoarbetet.

För mer information kring aktuella insatser och kunskapsunderlag, vänligen se kolumn till vänster.

 

Kontakt

Kerstin Delefelt, avdelningen för social hållbarhet
Kerstin.Delefelt@regionhalland.se
0729-87 14 92