Barn och unga

Boost Hylte

Boost Hylte är ett samarbete mellan Hyltenämnden och Hylte Kommun. Syftet är att öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan och att visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun. Verksamheten ska bidra till ett mer positivt samhällsklimat lokalt där det finns goda möjligheter att stimulera och inspireras. Deltagarnas sociala nätverk ska utvecklas och det psykiska välbefinnandet hos individerna ska öka. Det erbjuds föreläsningar, workshops, studiebesök ute i näringslivet och prova-på-aktiviteter inom föreningslivet.

Välmående ger resultat

Välmående ger resultat är en utbildningssatsning för skolan baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i. Materialet har tagits fram tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor och är unikt då det är tvärvetenskapligt och bygger på forskning kring inlärning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande. Välmående ger resultat stärker pedagogerna och ger dem konkreta verktyg i arbetet med att skapa motiverade, kreativa elever som ser sig själva och sin egen ansträngning som viktiga för sitt eget lärande. Materialet innehåller sex moduler utifrån olika teman. Välmående ger resultat är utvecklat på initiativ av de lokala nämnderna som också finansierar processledarutbildningen.

Föräldrar emellan

Barn och ungas hälsa kan förbättras genom ett aktivt arbete med föräldrar. Föräldrar Emellan i Hylte startade våren 2012 i syfte att ge föräldrar ökad kunskap, inspiration och trygghet i föräldrarollen. Satsningen är ett samarbete mellan Hyltenämnden och Hylte Kommun och består framförallt av föreläsningar. Föräldrar Emellan vänder sig till alla föräldrar, men också andra vuxna som kan finnas i barn och ungdomars närhet.

Språkstart Halland – för asylsökande och nyanlända familjer
 
Språkstart Halland i Hylte är ett projekt för att stimulera och inspirera asylsökande och nyanlända barnfamiljers introduktion i det svenska språket. Projektet som är ett samarbete mellan Hylte Kommun, Hyltenämnden, Region Halland och studieförbunden planeras komma igång i januari 2017. Språkstart Halland – för asylsökande och nyanlända familjer innebär att utbildade handledare (som kallas språkstartare) träffar familjer och har språkträffar. För att bli språkstartare ska man gå en utbildning i två delar. Den ena delen gör att man utbildas till cirkelledare och den andra att man lär sig om metodiken. Språkträffarna utgår från en ryggsäck som innehåller ett par barnböcker och ett spel. Tanken är att visa ryggsäckens innehåll för familjerna, läsa och spela med dem och efter ett par tillfällen får familjen ryggsäcken.

Att stärka små barns hälsa

För att stärka små barns psykiska hälsa har Hyltenämnden samarbetat med kommunen, FOUU och Region Halland. En forskningsstudie genomfördes i syfte att undersöka vilket resultat utbildningsinsatser till pedagoger om att främja psykisk hälsa har. Studien är unik genom sitt salutogena tillvägagångsätt* som har tyngdpunkten på interaktionen mellan barn, föräldrar och pedagoger på ett sätt som fokuserar på de resurser som finns för att främja psykisk hälsa i förskolan.  Resultatet har publicerats i en populärvetenskaplig rapport: Ökad medvetenhet om att främja psykisk hälsa i förskolan skapar en känsla av tillit.

*Ett salutogent perspektiv har fokus på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom.

Kontakt

Kerstin Delefelt, avdelningen för social hållbarhet
Kerstin.Delefelt@regionhalland.se
0729-87 14 92