Friskvård

Gångstråk - Kom igång med en gång

Det är viktigt att väga in folkhälsoaspekter i samhällsplaneringen. Genom att använda ett hälsofrämjande synsätt redan på planeringsstadiet, kan man skapa förutsättningar för en god hälsa. Tillgången till gång- och cykelvägar, parker, idrottsplatser och ytor för spontanaktivitet och andra mötesplatser har långsiktiga effekter på folkhälsan.  Med anledning av Nordsjöprogrammet inom EU tillfrågades Hylte kommun om delaktighet i projektet Coast Alive. Att satsa på att få fler människor att röra på sig i vardagen genom att använda befintliga tätortsnära gångstråk i kommunen. För att uppmärksamma människor på dessa gångstråk marknadsförs dem genom en broschyr med tillhörande kartor och längdangivna utmärkta sträckor. Titta efter skylten "Kom igång med en gång" när du är i Hylte, Torup och Unnaryd.

Kontakt

Kerstin Delefelt, avdelningen för social hållbarhet
Kerstin.Delefelt@regionhalland.se
0729-87 14 92