Kunskapsunderlag

Kunskap om befolkningens hälsa - Välfärdsredovisningen

I syfte att ge ökad kunskap om befolkningens hälsa har en välfärdsredovisning arbetats fram. Välfärdsredovisningen utgår bland annat från rapporten Folkhälsan i Halland, baserad på den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor 2014. Med statistik kan man belysa/utläsa skillnader i hälsa i befolkningen, identifiera riskgrupper och riskmiljöer samt följa upp effekten av folkhälsoinsatser. Underlaget ska fungera som ett kunskapsunderlag och hjälp vid beslut för politiker och tjänstemän.

LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2014 genomförde Hylte kommun och Region Halland en enkät för att få en tydlig bild över hur det är att leva och bo som ung i kommunen. Enkäten heter Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken och tas årligen fram av Mucf, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  Lokala insatser för att förbättra ungas levnadsvillkor byggs utifrån ungas egna erfarenheter och behov, vilket är själva kärnan i LUPP. Enkäten ska fungera som ett kunskapsunderlag för politiska beslut och satsningar på unga i kommunen.

Kontakt

Kerstin Delefelt, avdelningen för social hållbarhet
Kerstin.Delefelt@regionhalland.se
0729-87 14 92