Strategisk samverkan

Lokala folkhälsorådet

Det lokala folkhälsorådet är ett rådgivande organ där ledamöter från kommunens alla nämnder och Hyltenämnden, Region Halland medverkar. Genom samverkan ska folkhälsorådet driva ett gemensamt och långsiktigt, målinriktat och strategiskt folkhälsoarbete i Hylte kommun. Folkhälsorådet arbetar efter en verksamhetsplan där prioriterade områden samt förutsättningar anges.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

I hela hälso- och sjukvården ska det bedrivas ett systematiskt hälsofrämjande arbete så att hallänningen får samma budskap i livsstilsfrågor överallt. Nämnden har dialog med de olika enheterna och verksamhetscheferna i det hälsofrämjande arbetet. Som ett verktyg för vårdenheterna i det hälsofrämjande arbetet finns FaR, fysisk aktivitet på recept.

Hälsofrämjande rådet för seniorer

Hälsofrämjande rådet för seniorer arbetar med hälsofrämjande insatser för att skapa förutsättningar för ökad social gemenskap och delaktighet för våra äldre i kommunen samt att öka medvetandet om friskfaktorer för äldre, såsom fysisk aktivitet och kost.
Syftet med hälsofrämjande rådet för seniorer är att genom samverkan arbeta för en bättre seniorhälsa i Hylte kommun.

Aktiviteter som utförs årligen är:
• Fallprevention
• Seniormässa
• Föreläsningar

Kontakt

Kerstin Delefelt, avdelningen för social hållbarhet
Kerstin.Delefelt@regionhalland.se
0729-87 14 92