Laholm

Det lokala folkhälsoarbetet i Laholm bygger på uppdraget att samverka med kommunen och andra aktörer för att nå målet "en god och jämlik hälsa hos invånarna i kommunen samt en vård på lika villkor utifrån behov." Genom att arbeta med samverkan, dialog och kartläggning strävar vi gemensamt efter att stärka invånarnas hälsa. Några av de prioriterade målgrupperna för arbetet är barn och unga, funktionsnedsatta, äldres hälsa och psykisk hälsa.

Aktuella utvecklingsområden
Under 2013 fokuseras utvecklingsarbetet på området barn och unga, bland annat genom arbete riktat till förskolan och skolan och kopplingen mellan välmående och skolresultat. Resultatet från LUPP-enkäten arbetas vidare med (läs mer på lokal hemsida) samt att den lokala nämnden för dialog med unga. Utveckling av lokalt föräldrastöd och konceptet Föräldrar emellan, fortsätter.

Dialog
I Laholm och inom det regionala folkhälsoarbetet fortsätter arbetet med att utveckla invånardialogen under året. Invånarnas kunskap är en tillgång som kan ge bättre underlag till vad det är som "behövs" och vad som kan göras bättre. Samtidigt har känslan av delaktighet och medverkan positiva effekter på hälsan. Dialogen som arbetsform ska fungera som kunskapsinhämtning om behovet av hälso- och sjukvård, men kan även bidra till ökad kunskap hos invånarna om hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Laholmsnämnden kommer under hösten 2013 besöka kommunens Ungdomsforum för att diskutera hur unga vill ha sin relation med hälso- och sjukvården.

Föräldrastöd och föräldrar emellan
Utvecklingsarbete sker i samverkan med Laholms kommun i föräldrastödsprogram. Den lokala folkhälsoutvecklaren fungerar också som samordnare för nätverket Föräldrar emellan, som ordnar föreläsningar för föräldrar och andra vuxna, som finns runt  barn och unga.

Förskola och skola - Välmående ger resultat
Folkhälsa Laholm och Laholmsnämnden samverkar med barn- och ungdomsverksamheten i arbetet med Välmående ger resultat. Välmående ger resultat är en utbildningssatsning för skolan baserad på att utveckla de förmågor som dagens barn och unga behöver rustas med för att kunna hantera den komplexa värld vi lever i. Materialet har tagits fram tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor och är unikt då det är tvärvetenskapligt och bygger på forskning kring inlärning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande.

Välmående ger resultat stärker pedagogerna och ger dem konkreta verktyg i arbetet med att skapa motiverade, kreativa elever som ser sig själva och sin egen ansträngning som viktiga för sitt eget lärande. Materialet innehåller sex moduler utifrån olika teman. Att läsa mer om Välmående ger resultat finns här.

Kontakt

Veronika Karlsson, avdelningen för social hållbarhet
Veronika.V.Karlsson@regionhalland.se
073-323 79 75