Varberg

Det lokala arbetet för en social hållbar utveckling bygger på ett nära samarbete med Varbergs kommun och andra viktiga aktörer. Tillsammans jobbar vi för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.

De strategier som anger riktningen för Varbergsnämndens arbete är Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025. Utifrån dessa strategier har Varbergsnämnden, tillsammans med övriga lokala nämnder, i uppdrag från Regionstyrelsen att under 2018 särskilt prioritera:

  • En god start i livet
  • Insatser som utjämnar hälsoskillnader
  • Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande insatser
  • Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland annat för att främja barn och ungas hälsa

Aktuellt under 2018

Samverkansöverenskommelse för hälsa och trygghet i Varbergs kommun

I december 2017 skrev Varbergsnämnden, Varbergs kommun och Polisen i Varberg under en samverkansöverenskommelse som gäller 2018-2021 för att stärka det kommunövergripande folkhälso- och trygghetsarbetet.

Dialog unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor

Under 2017 genomförde samtliga lokala nämnder ett dialogarbete där vi träffade 287 unga/unga vuxna och 63 verksamhetsföreträdare för att prata om psykisk hälsa hos unga och unga vuxna. I samtliga lokala nämnder pågår nu arbetet med att ta tillvara resultaten och fortsätta arbetet utifrån framtagna åtgärdsförslag. För mer information om dialogprocessen, klicka på länken nedan: https://www.regionhalland.se/ungas-psykiska-halsa

Insatser för barn och ungas hälsa

Under 2018 kommer Varbergsnämnden fokusera på insatser som ligger i linje med resultaten från tidigare genomförda dialoger, bland annat unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor, unga mäns tillit och barn och unga i behov av särskilt stöd.

Utvecklingsmedel för social hållbarhet

Under 2018 utlyser Varbergsnämnden 80 000 kr i utvecklingsmedel för social hållbarhet. Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa. För mer information om ansökan, kriterier med mera, klicka på länken ”Utvecklingsmedel för social hållbarhet” till vänster på sidan.