Videoföreläsningar

Inom utvecklingen av Välmående ger Resultat upptäcktes ett behov av att kunna sprida materialet i satsningen även utanför skolans arena och ge föräldrar och andra vuxna som möter barn och ungdomar möjlighet att på ett enkelt sätt ta till sig välmående- och skolforskningens perspektiv? Videoföreläsningarna fungerar även utmärkt för pedagoger som vill få en uppdatering kring de olika modulerna.

Genom ett samarbete med Länsstyrelsen Halland inom ramen för deras föräldrastödsarbete togs sex stycken 20-minuters videoföreläsningar fram som vardera täcker en av modulerna i Välmående ger resultat. I filmerna förmedlas vad välmående- och skolforskning visar ger resultat. 

Filmernas innehåll

1. Människan och lärande
Föräldern får verktyg för att hjälpa sitt barn att

 • ge förståelse för inlärning och hur beteendeförändringar skapas genom olika drivkrafter, inre vs yttre motivation

2. Mindset
Föräldern får verktyg för att hjälpa sitt barn att

 • utveckla sitt förhållningssätt till ansträngning och motgång till något stärkande
 • tro på sin egen förmåga
 • känna ökat mod att våga testa saker och se utmaningar som ett steg i lärande

3. Värderingar och mål
Föräldern får verktyg för att hjälpa sitt barn att

 • känna mer engagemang och meningsfullhet
 • sätta och nå mål i linje med vad barnet värderar
 • känna värdet av att ta ett socialt ansvar

4. Självtillit och aktörskap
Föräldern får verktyg för att hjälpa sitt barn att

 • känna till och använda sina personliga styrkor och öka känslan av Flow
 • känna en ökad känsla av kontroll och påverkan i sitt liv

5. Positiva relationer
Föräldern får verktyg för att hjälpa sitt barn att

 • skapa öppna och ärliga relationer med hög tillit genom god kommunikation
 • kunna hantera sina egna samt andras känslor
 • kunna ge och ta emot feedback på ett konstruktivt och uppbyggande sätt

6. Emotionell kompetens
Föräldern får verktyg för att hjälpa sitt barn att

 • påverka sitt sinnestillstånd, öka sin emotionella intelligens och utveckla förmågan till tacksamhet och ”savouring”
 • hantera negativa tankar och stress