Förskolechefens/rektorns roll

Förskolechefen/rektorn har en viktig roll i att skapa förutsättningar för det hälsofrämjande arbetet. Under denna rubrik hittar du några förskolechefers syn på varför de arbetar hälsofrämjande och vad som är viktigt att tänka på utifrån ett rektorsperspektiv.