Vad är folkhälsa?

Människors hälsa är individuell medan folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens hälsa. En god hälsa hos befolkningen innebär att befolkningen har bra livskvalitet, hög medellivslängd och låg sjuklighet samtidigt som hälsan är jämlik.

Bilden nedan visar olika faktorer som påverkar vår hälsa. Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer. Överst finns samhällets strukturer på global nivå. Sedan kommer de livsvillkor eller förhållanden som vi lever i. De påverikas oftast av politiska beslut både på lokal, regional och nationell nivå. Därefter kommer levnadsvanorna. De huvudsakliga faktorerna för hälsa, de faktorer som är oss närmast är de sociala nätverk och det sociala stöd som finns i vår närhet. Vår ålder, kön och arv är en grundläggande bas för vår hälsa.

folkhälsans bestämningsfatorer