Infrastruktur

En väl utbyggd infrastruktur ger möjligheter till personresor och transporter av varor och tjänster. Det är en förutsättning för en hållbar tillväxt i regionen. Cykelvägar, hållplatser, resecentrum, vägar, järnvägar och hamnar skapar tillgänglighet och förutsättningar för en positiv utveckling. Region Hallands långsiktiga målsättning är att bättre kommunikationsmöjligheter för människor och näringsliv ska stärka Hallands attraktivitet och konkurrenskraft.

Vår uppgift är att samordna den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Halland och bevaka angelägna infrastrukturfrågor. Det sker ofta tillsammans med kommunerna, andra aktörer i länet och grannregionerna. På regeringens uppdrag upprättar vi en regional infrastrukturplan. Regionfullmäktige fastställde den 18 juni 2014 Regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025.

En ny Regional infrastrukturplan 2018-2029 har tagits fram och väntas bli fastställd under våren av regeringen. För att få ett bra underlag har Region Halland tagit fram en nulägesbeskrivning och analys av transportsystemet och transportbehovet – Transportsystem för en hållbar regional utveckling-Halland 2035. Den visar att befolkning, arbetstillfällen och bostadsbyggandet, och därmed transportbehovet, är starkt koncentrerat till kuststråket med närhet till E6:an och Västkustbanan.

Strategiska prioriteringar

Infrastruktur kräver stora investeringar och behoven är stora. Därför måste insatser prioriteras efter den samhällsnytta och regional nytta de bedöms tillföra Halland. Hallands övergripande prioriteringar är att kuststråket med Västkustbanan och E6 är det mest centrala transportstråket i Halland. Prioriterade åtgärder för Hallands utveckling är:

Utbyggnad av hela Västkustbanan till dubbelspår

En utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg är det i särklass viktigaste projektet i Halland. Enkelspåret i Varberg på sju kilometer drar ner kapaciteten för person- och godstrafik och är inte enbart ett problem för Halland utan är även av stor betydelse för hela stråket Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Det är även mycket angeläget att arbeta bort flaskhalsar på Västkustbanan såväl norr som söder om Halland.

Ombyggnad av Halmstad personbangård

Ett samlat resecentrum i Halmstad för all buss- och tågtrafik är viktigt för att underlätta för fler att åka kollektivt genom att lätt kunna kombinera olika färdmedel. Personbangården på Halmstad C behöver byggas om för att fler tåg ska bli möjliga på de tre järnvägarna som möts i Halmstad. En ombyggnad av personbangården skulle förbättra kapaciteten, tillgängligheten och trafiksäkerheten.

Byggandet av Västlänken

Västlänken är en cirka sex kilometer lång dubbelspårig järnvägstågstunnel under centrala Göteborg. Med Västlänken binds tågslinjerna i Västsverige ihop till ett sammanhängande system. Tågtrafiken kan bli tätare, restiderna kortare och resenärerna når fler destinationer utan att byta färdmedel. I Västlänken ingår också tre underjordiska pendelstationer vid Centralstationen, Korsvägen och Haga i Göteborg.

Västlänken är en del av Västsvenska paketet som Region Halland är med och finansierar eftersom det påverkar vår framtida förmåga att växa och utvecklas. Över 25 000 personer pendlar dagligen mellan Halland och Göteborgsområdet, och antalet ökar ständigt.

Regional cykelplan

Region Halland har som en del av det regionala tillväxtarbetet och genomförandet av regional infrastrukturplan tagit fram en Regional cykelplan för Halland 2015-2025. Planen beslutades av regionstyrelsen 24 juni 2015. Att utveckla cykel som färdmedel bidrar till utveckling av livsmiljön såväl på landsbygden som i staden vilket stödjer en ökad attraktivitet i Halland.

Region Halland är ansvarig länsplaneupprättare i Halland och Regional infrastrukturplan 2014-2025, där 120 miljoner kronor avsattes för cykelåtgärder, fastställdes av regionfullmäktige i juni 2014. Kommunerna medfinansierar med 120 miljoner kronor, vilket ger 240 miljoner kronor till regionala cykelåtgärder.

Kattegattleden - Sveriges första nationella turistcykelled

Den 6 juni 2015 invigdes Kattegattleden som den första nationella turistcykelleden i Sverige. Leden är 37 mil och går mellan Göteborg och Helsingborg. Sträckningen i Halland är cirka 22 mil. Ambitionen är att skapa en cykelled längs kusten som kännetecknas av kärnvärdena havsnära, rik på upplevelser och näst intill bilfri. Kattegattleden skapar nya förutsättningar för näringsutvecklingen längs med sträckan, samt ökar tillgängligheten för hallänningarna och turister att vistas utmed kusten.

Region Halland är ledhuvudman för Kattegattleden och har ett samordningsansvar.

Besök Kattegattledens hemsida 

Kontaktperson Infrastruktur:
Jan Törnell, processledare infrastruktur
jan.tornell@regionhalland.se

073-401 12 08