Transportinfrastruktur

Region Halland samordnar den långsiktiga planeringen av transportinfrastruktur i Halland

Region Halland upprättar på regeringens uppdrag en regional infrastrukturplan och bevakar angelägna infrastrukturfrågor för Halland. Det gör vi tillsammans med kommunerna, Trafikverket och grannregionerna.

Västkuststråket prioriterat

Västkuststråket med Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket i Halland med en internationell, nationell och regional funktion. Investeringar i infrastrukturen på Västkustbanan och E6:an behövs för att fortsatt kunna utveckla Halland och hela Sydvästsverige. Dessa hanteras till stor del inom ramen för den nationella planen för transportsystemet 2018-2029.

Kommande satsningar på Västkustbanan

  • Dubbelspår genom Varberg med resecentrum
  • Dubbelspår på sträckorna Ängelholm-Maria samt Maria-Helsingborg
  • Västlänken, en tågtunnel under Göteborg med stationer vid Göteborg C, Korsvägen och Haga
  • Ombyggnad av Halmstad C samt ett nytt förbigångsspår mellan Halmstad och Falkenberg

I Halland koncentreras befolkningen till kustområdena, framförallt till kommunhuvudorterna. Det är även här vi ser den största ökningen av såväl befolkning som arbetstillfällen. De senaste åren har dock även befolkningen i inlandet ökat. Västkustbanan är stommen i Hallands kollektivtrafiksystem och skapar tillgänglighet till en stor och välmående arbets- och studiemarknad. Utbyggnad av dubbelspår på återstående sträckor samt ökad kapacitet i Göteborg och Halmstad är en förutsättning för att kunna möta upp de stora resbehoven med en attraktiv trafik.

På sikt ser vi behov av ytterligare spår mellan Kungsbacka och Göteborg och fler förbigångsspår på Västkustbanan. Planerna för en ny järnväg från Göteborg till Landvetter via Mölndal kommer också att förbättra tillgängligheten till Västsveriges största flygplats.

Regional infrastrukturplanering

Regional infrastrukturplan och cykelplan

Region Halland har ett statligt uppdrag att upprätta en regional infrastrukturplan. Regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025 innehåller satsningar för 1 240 miljoner kronor på vägar, hållplatser, cykelvägar och samfinansiering till dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg. En ny plan tas fram vart fjärde år. Den kommande planen gäller för perioden 2018-2029 och är under framtagande. Läs mer om Regional infrastrukturplan 2018-2029

Cykel är ett hälsosamt och miljövänligt färdmedel. I Halland finns det goda förutsättningar för att fler både ska kunna och vilja cykla. Som en del i genomförandet av Regional infrastrukturplan har vi tagit fram en Regional cykelplan för Halland 2015-2025. Att utveckla cykel som färdmedel bidrar till utveckling av livsmiljön såväl på landsbygden som i staden.

Kattegattleden - Sveriges första nationella turistcykelled

Kattegattleden invigdes i juni 2015 som den första nationella turistcykelleden i Sverige. Leden går mellan Helsingborg och Göteborg och är totalt nästan 40 mil lång, varav cirka 25 mil är i Halland. Kattegattleden erbjuder en havsnära led, variation och är rik på upplevelser samtidigt som den är trygg och säker. Kattegattleden skapar nya förutsättningar för näringslivsutvecklingen längs med sträckan, samt ökar tillgängligheten för hallänningarna och turister att vistas utmed kusten.

Region Halland är ledhuvudman för Kattegattleden och har ett samordningsansvar. Trafikverket, Region Skåne och de tio kommunerna längs med leden är viktiga samarbetspartners.

Kattegattledens webbplats