Kollektivtrafik

För vår miljö, för att Halland ska vara attraktivt för företag och investerare och för att människor med större frihet ska kunna välja var de bor, studerar och arbetar behövs en kvalitativ och attraktiv kollektivtrafik. Därför är detta ett viktigt utvecklingsområde för Region Halland. 

Vi har det långsiktiga planeringsansvaret

Region Halland är Hallands kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att vi har ansvar för den strategiska planeringen och de långsiktiga satsningarna och investeringarna när det gäller kollektivtrafiken.

Målet är att fler ska åka kollektivt

Vi vill att fler ska åka kollektivt och att kollektivtrafiken blir ett förstahandsalternativ för betydligt fler av de resor vi gör i vardagen. För att detta skall vara realistiskt behöver kollektivtrafiken vara pålitlig, bekväm och tillräckligt snabb och frekvent för att konkurrera med andra resealternativ. Det är det vi arbetar för.

Viktiga strategiska prioriteringar

Vår övergripande strategi är att kollektivtrafiken ska byggas ut där potentialen för ökat resande är stor. Inom ramen för den strategin gör Halland följande prioriteringar:

1. Satsningar ska koncentreras till stråk

Stråk är trafiksträckor där man kan se att särkillt många människor eller gods rör sig, till exempel pendlingsträckor som mellan Varberg och Göteborg. Budgeten räcker tyvärr inte till allt utan prioriteringar måste göras. Region Halland har därför valt att satsa på starka stråk där efterfrågan är hög och förutsättningar för ökat resande är goda. 

De huvudsakliga trafikstråken i Halland

 

2. Etablera knutpunkter

Om kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt alternativ måste vi underlätta möjligheten att kombinera resmedel. Därför är det ett strategiskt val för Region Halland att satsa på kollektivtrafikens knutpunkter där man kan byta från ett trafikslag till ett annat. Exempelvis pendlarparkeringar intill tågstationer som underlättar för dem som inte bor strax intill stationerna att ta sig till stråken via till exempel bil eller cykel.

3. Bygg ut västkustbanan

På västkustbanan, det vill säga järnvägsspåret från Göteborg, genom Halland och ner till Malmö, sker den tveklöst stösta pendlingen idag och antalet pendlare ökar stadigt i både nord och sydlig riktning. För att möta det ökande behovet och kunna sätta in fler tåg är utbyggnaden av västkustbanan den enskilt viktigaste strategiska stasningen för kollektivtrafiken i Halland.

Kontaktperson Kollektivtrafik
Arne Ingemansson, processledare kollektivtrafik
arne.ingemansson@regionhalland.se
072-987 14 90