Kollektivtrafik

Region Halland ansvarar för långsiktig och strategisk utveckling av kollektivtrafiken i Halland

Region Halland är regional kollektivtrafikmyndighet för Halland och har i uppdrag att ta fram ett Trafikförsörjningsprogram, där kollektivtrafikens omfattning och utveckling beskrivs både strategiskt och mer konkret. Det gör vi tillsammans med  Hallandstrafiken, kommunerna och grannregionerna.

Västkustbanan är navet i Hallands kollektivtrafiksystem

De allra flesta hallänningar bor och arbetar längs med kusten och befolkningstillväxten är stark. Västkustbanan är navet i Hallands kollektivtrafiksystem och skapar tillgänglighet till en stor och välmående arbets- och studiemarknad.

För att tågtrafiken ska bli mer tillförlitlig behöver underhållet förbättras och kapaciteten på banan öka, vilket minskar effekterna av störningar. I denna fråga har vi dialog med Trafikverket, riksdagen och regeringen. Utbudet behöver ständigt ses över och förbättras i takt med att resandet ökar. De stora åtgärderna som planeras på och i anslutning till Västkustbanan kommer att skapa förutsättningar för att utveckla trafiken ytterligare. Läs mer om kommande satsningar på Västkustbanan

Regional kollektivtrafikplanering

Resbehoven ska styra utvecklingen

Den övergripande strategin för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland är koncentration till stråk där förutsättningar för ökat resande är goda, kompletterat med grundläggande resmöjligheter för att stödja en socialt hållbar utveckling. Västkustbanan är stommen i kollektivtrafiksystemet och all annan trafik ska i möjligaste mån anpassas till tågens ankomster och avgångar på Västkustbanan. Den grundläggande principen är att resbehoven ska styra utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland. Läs gärna mer i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019.

Hallandstrafiken

Bolaget Hallandstrafiken AB är helägt av Region Halland och har som huvuduppgift att sköta den operativa planeringen av kollektivtrafiken i länet. Via uppdragsavtal har Hallandstrafiken också ansvaret för att upphandla och samordna färdtjänst i de halländska kommunerna, samt sjukresor på uppdrag av Region Halland. På uppdrag av regionen utförs även beställningsmottagning för de angivna resorna förutom färdtjänstresorna i Kungsbacka kommun. Hallandstrafiken utför på uppdrag av kommunerna även planering och samordning av skolskjutsar. Utifrån de strategiska val och prioriteringar som finns i trafikförsörjningsprogrammet arbetar Hallandstrafiken årligen fram en kollektivtrafikplan för de kommande tre åren.

Hallandstrafikens webbplats

Kommersiell trafik

Kommersiell kollektivtrafik bedrivs av privata trafikföretag utan ekonomiskt stöd från samhället. Kommersiell kollektivtrafik inom Hallands län ska anmälas till Region Halland, som är regional kollektivtrafikmyndighet. Region Halland välkomnar kommersiell kollektivtrafik och ser den som en bra möjlighet att utveckla och bredda trafikutbudet i Halland, och bidra till våra mål om ett ökat kollektivt resande. Kommersiell trafik bedrivs exempelvis på Västkustbanan och E6.