Regional infrastrukturplan 2018-2029

Regionstyrelsens tillväxtutskott har beslutat att skicka ut förslag till regional infrastrukturplan 2018-2029, ”Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland” och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, på samråd. 

Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och lämnas senast den 1 oktober 2017. Planen föreslås antas i regionfullmäktige den 29 november 2017 och skickas därefter till regeringen för fastställelse under våren 2018.

Synpunkter skickas till:
Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
eller via e-post: regionen@regionhalland.se
Ange diarienummer: RS160578

Frågor under samrådstiden besvaras av: Arne Ingemansson, 0729 87 14 90 alt. arne.ingemansson@regionhalland.se

Förslag till Regional infrastrukturplan 2018-2029

Transportinfrastruktur för en hållbar utveckling i Halland  

 

Halland ligger i ett geografiskt gynnsamt läge i Västkuststråket, vilket förbinder två nordiska huvudstäder, Oslo och Köpenhamn. I stråket finns även två av Sveriges tre storstadsområden. Många hallänningar pendlar och sambanden med närliggande regioner blir allt viktigare. Storstadsregionen i och runt Göteborg är den starkt dominerande målpunkten för pendling utanför länet och drygt 32 000 hallänningar pendlar dagligen över en länsgräns.

Västkustbanans betydelse för fortsatt tillväxt och regional utveckling är identifierad i den halländska tillväxtstrategin. Banans betydelse beskrivs ingående i såväl Trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling i Halland 2035” som i den regionala systemanalysen för transportsystemet ”Transportsystem för en hållbar regional utveckling - Halland 2035”. Västkuststråket med Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket i Halland och bidrar till den internationella, nationella och regionala tillväxten. 

Det går bra för Halland i många avseenden. Hela Halland växer och det finns inget som tyder på att tillväxten ska avta, snarare tvärtom. Befolkning och sysselsättning ökar, främst längs med kusten och i städerna, vilket i sin tur också leder till ett ökat resande. Näringslivet i Halland går bra och företagare är beroende av god framkomlighet i hela transportsystemet.

Ett Halland i tillväxt innebär att fler ska förflytta sig och att transportssystemet behöver kunna tillgodose de ökade resbehoven på ett hållbart sätt. Det finns konkreta planer på att bygga cirka 13 500 nya bostäder i Halland under åren 2018-2021, de allra flesta utmed kusten och i stationsnära lägen.

Förutsättningar som ligger till grund för den regionala infrastrukturplanen

Viktiga förutsättningar för planen är givetvis det av lagen givna ramverk men lika viktigt är den halländska politiska viljan som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – bästa livsplatsen” och tillväxtstrategin med det övergripande målet att Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region år 2020 än år 2014. I april 2016 antogs Trafikförsörjningsprogrammet ”Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling i Halland 2035” och de investeringar i kollektivtrafik som beskrivs i programmet utgör även en utgångspunkt för prioriteringarna planen. Denna infrastrukturplan baseras främst på prioriteringarna som finns i den halländska tillväxtstrategin.

Framtagandet av förslaget till Regional infrastrukturplan 2018-2029 föregicks av ett stort analysarbete då planarbetet inleddes med att arbeta fram den regionala systemanalysen för transportsystemet ”Transportsystem för en hållbar regional utveckling - Halland 2035”. Systemanalysen ger en god bild av Hallands förutsättningar och det blir tydligt att Västkuststråket är det viktigaste för den halländska tillväxten. Här bor flest människor, här återfinns de största flödena av såväl arbetspendling som gods. Det är även i närheten av Västkuststråket, främst i kommunhuvudorterna, som det planeras för flest bostäder under de närmsta åren. Systemanalysen bifogas för kännedom som en bilaga till planen.

I planen återfinns sex prioriteringar, vilka grundar sig i den regionala systemanalysen. Denna regionala plan bygger på dessa sex prioriteringar och inom varje prioritering finns en eller flera åtgärdsområden.

Prioriteringarna i planen är följande:

  • Fler bostäder och arbetsmarknadsförstoring genom utvecklad tågtrafik
  • En attraktiv kollektivtrafik för en hållbar utveckling 
  • Cykel för ökad tillgänglighet och ett hållbart resande
  • Ett robust transportsystem för näringslivets transporter
  • Attraktiva stads- och landsbygdsmiljöer
  • Goda förbindelser med Stockholm.