Trafikförsörjningsprogram för Halland

Region Halland har ansvar för kollektivtrafiken i Halland. Det långsiktiga styrdokumentet för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas är det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016-2019 antogs av regionfullmäktige den 27 april 2016. Programmet gäller mellan 2016-2019 men titeln på Trafikförsörjningsprogrammet är Kollektivtrafik för en hållbar regional utveckling 2035  Halland. Programmet finns som länk till höger.

Kollektivtrafiken som en del i samhällsutvecklingen
Kollektivtrafiken är en viktig del i den fortsatta utvecklingen av Halland som den bästa livsplatsen. En väl utbyggd och robust kollektivtrafik behövs för att Halland ska vara en del i en större funktionell region, med utvecklade former för samverkan och samplanering och attraktiva stadsmiljöer. På lång sikt ska kollektivtrafiken i Halland bidra till hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling. Operativt och mer kortsiktigt är målet att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt. Trafikförsörjningsprogrammet är omfattande och beskriver bland annat utvecklingsprinciper för kollektivtrafiken och visar de stråk som utvecklingen ska fokuseras till.

Samråd där tankar hämtades in
Trafikförsörjningsprogrammet har varit på samråd hos de halländska kommunerna, grannregionerna och andra organisationer under den senare delen av 2015. Även resenärer och allmänhet fick möjlighet att komma med tankar kring innehållet för samrådsversionen av trafikförsörjningsprogrammet. Totalt inkom nio kommuner, tre statliga myndigheter, sex regioner och ett kommunalförbund, tolv organisationer/föreningar/nätverk samt drygt 30 privatpersoner med samrådssvar. Inkomna svar på samrådsversionen av trafikförsörjningsprogrammet har sammanställts och kommenteras. Samrådsredovisningen finns som länk till höger.

Innehåll och underlag till förslaget

Förlaget till de nya Trafikförsörjningsprogrammet baseras på en stor kartläggning och analys av resbehoven i Halland. Kartläggningen har resulterat i ett flertal rapporter där bland annat utveckling och nuläge beskrivs. De rapporter som utgör underlagsmaterial till trafikförsörjningsprogrammet finns under fliken Behov och planering för framtida satsningar.