Underlag och rapporter

Här kan du ta del av rapporter som utgör underlagsmaterial till bland annat Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2019. Du kan även läsa en kort sammanfattning av innehållet här under. Rapporterna hittar du i högerspalten under dokument och länkar.


Kollektivtrafikens grunder – kartläggning av faktorer som styr resbehovet
Rapporten beskriver Halland utifrån olika parameterar som kan vara viktiga i utvecklingen av framtida kollektivtrafik. Rapporten ger en bild av ett Halland som växer och som växer snabbast längs med kusten, i de större tätorterna och i norra Halland.

Ytterligare faktorer som kartlagts är befolkningsutveckling, befolkningsframskrivning, större arbetsplatsers lokalisering och befintlig arbetspendling. Det har även sammanställts material från kommunernas översiktsplaner vad gäller utbyggnad av bostäder och verksamheter.

Kollektivtrafikens utbud och användning - med fokus på Halland
I denna rapport redovisas utvecklingen av kollektivtrafikresandet i Sverige, något som sedan bryts ned till en Hallandsnivå. För Halland redovisas kollektivtrafikens utbud för såväl den kollektivtrafik som bedrivs kommersiellt och den kollektivtrafik som delvis finansieras med hjälp av skattemedel. Även hur resenärer och invånare uppfattar kollektivtrafiken i Halland redovisas i denna rapport.

Resvaneundersökning
Region Halland, kommunerna och Trafikverket har genomfört en resvaneundersökning (RVU) i Varbergs, Falkenbergs, Hylte och Laholms kommuner under våren 2014. Studien omfattar personer mellan 16-84 år folkbokförda i Falkenbergs, Hylte, Laholms och Varbergs kommuner. Totalt skickades 16 579 enkäter ut till slumpmässigt utvalda adresser. I rapporten diskuteras och görs jämförelser med Halmstads och Kungsbackas egna resvaneundersökningar.

Trend- och omvärldsanalys för kollektivtrafik
Region Halland har sammanställt en rapport som identifierar de stora trender som på medellång och lång sikt kan påverka efterfrågan på kollektivtrafik. Rapporten, består av tre delar och den första delen är en tillbakablick på kollektivtrafikens lagar och organisation. Rapporten innehåller även en beskrivning av de trender som kan komma att påverka kollektivtrafiken framöver. Avslutningsvis finns en översiktlig beskrivning av grannlänens infrastrukturplaner i de delar som berör Halland samt en beskrivning av grannlänens trafikförsörjningsprogram och de ambitioner som berör Halland.

Kartläggning järnväg Halland
Rapporten beskriver varje järnvägsbana i Halland utifrån rubrikerna: Funktion, Standard och trafikering, Kapacitet och punktlighet och Planerad infrastruktur 2025. Syftet med kartläggningen är att ge en översiktligt och samlad bild av de fyra banorna i Halland: Västkustbanan, Viskadalsbanan, Halmstad Nässjö Järnväg och Markarydsbanan

Kollektivtrafik på landsbygden – framtidens modell
Tillsammans med Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Blekinge har projektet Kollektivtrafik på landsbygden genomförts. Projektrapporten innehåller en genomgång av den kunskap som för närvarande finns om möjligheterna att organisera anropsstyrd trafik. Goda exempel såväl i Sverige som i omvärlden har kartlagts och sammanfattats i rapporten. Det är främst på landsbygden där traditionell kollektivtrafik inte är effektiv som denna typ av kollektivtrafik bedrivs.

En särskild rapport behandlar frågan om ekonomin för anropsstyrd trafik på landsbygden. Här kan konstateras att det finns behov av både metod- och kunskapsutveckling för att kunna göra en rättvisande värdering av anropsstyrd trafik ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.