Behov och planering för framtida satsningar

För att kunna planera för den framtida kollektivtrafiken i Halland behövs kunskap om nuläget. Region Halland har kartlagt hur resbehoven ser ut i Halland. Kartläggningen och analysen av resbehoven har resulterat i flera olika rapporter som tillsammans utgör underlag för den strategiska planeringen för beslut om inriktning, resursfördelning och uppdrag till kollektivtrafiken.

Hallands tillväxt bygger på att fler ska kunna resa till och från arbetet och studier utan allt för stor miljöpåverkan. Med en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik skapas goda kommunikationsmöjligheteter och hög tillgänglighet som beskrivs i Tillväxtstrategi för Halland. Med tanke på Hallands geografiska läge, mitt i ett starkt växande sydvästsverige så är en framtida utmaning för Halland att infrastruktur och kollektivtrafik kan hantera det ökade transportbehovet med en växande befolkning.

Kunskap om nuläge
Region Halland påbörjade under 2013 arbetet med kartläggningen av resbehov. Syftet är att identifiera resbehovet i Halland på kort och lång sikt med fokus på arbets- och studieresor inom Halland och till/från orter utanför länet.

Ett antal rapporter har arbetats fram vilka tillsammans utgör underlag för strategisk planering av bl.a. kollektivtrafik och infrastruktur. Karläggningen av resbehov har resulterat i följande rapporter;

• Kollektivtrafikens grunder – kartläggning av faktorer som styr resbehovet
• Kollektivtrafikens utbud och användning - med fokus på Halland
• Trend- och omvärldsanalys för kollektivtrafik
• Så reser hallänningarna (RVU 2014)
• Kollektivtrafik på landsbygden – framtidens modell
• Kartläggning järnväg Halland
• Kartläggning Hallands grannar

Rapporterna och en kortare sammanfattning av innehållet finns att ta del av i fliken rapporter och länkar som du hittar i vänsterspalten.

Utifrån kunskap om de faktorer som styr resandet och hur de utvecklas på sikt har riktlinjer dragits upp för kollektivtrafikens utveckling. Med utgångspunkt i kartläggningen och analyserna om resbehoven i Halland görs sedan en politisk bedömning av hur resbehoven ska tillfredsställas och detta har inarbetats i förslaget till nytt trafikförsörjningsprogram.