Frågor och svar om bredbandsutbyggnaden i Halland

Här kan du ta del av vanligt förekommande frågor om fiberutbyggnaden i Halland.

Allmänt
Om Region Hallands regionala utvecklingsuppdrag
Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag att samordna, koordinera och leda processer som bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling. Tillväxtstrategi för Halland är det strategiska ramverket med målsättning att Halland ska vara en attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region.  Utbyggnad av fiber är viktig för Hallands tillväxt och attraktivitet, att det finns en god tillgång till bredband med hög hastighet till invånare och företagare i hela Halland. Bredband bidrar till att öka Hallands attraktivitet och ger större möjlighet att kunna bo och verka i hela Halland.
Den digitala infrastrukturen är en grundläggande komponent för att skapa regional tillväxt i Sverige.

För att Halland ska nå regeringens mål för Sverige om att 90 procent av hushåll och företag har tillgång till 100Mbit/s år 2020 har Halland enats kring en gemensam bredbandsstrategi, ”Regional Bredbandsstrategi för Halland 2015-2020”.
Region Halland har upphandlat en samarbetspartner för en länsövergripande utbyggnad av höghastighetsbredband i Halland.

Fråga: Region Halland säger att tillgången till bredband är en demokratifråga. Hur menar ni då?
Svar: Många av dagens samhälls- och servicetjänster är digitala, den ökade digitaliseringen påverkar alla och de digitala tjänsterna kommer bara att öka i framtiden. Då blir det en demokratifråga av vara uppkopplad. De som inte är uppkopplade riskerar att få sämre service.

Om samarbetet – samarbetsavtalet

Fråga: Har Region Halland följt lagen om Offentlig upphandling när det gäller avtalet med IP-Only?
Svar: Region Hallands samarbetsavtal med IP-Only är upphandlat och konkurrensutsatt enligt Lagen och om Offentlig Upphandling, genom så kallad Offentlig-Privat-Samverkan. Ett upphandlat samarbete ger samordningsvinster och syftar till att uppnå mer värde för pengarna genom partnerskap mellan offentliga och privata sektorn. Den offentliga sektorn ansvarar för att definiera investeringsprioriteringar och vilken nytta som ska levereras. Den privata sektorn väljer tillvägagångssätt i syfte att ge den lägsta långsiktiga kostnaden för att tillhandahålla den valda nyttan. 

Fråga: Regeringen har en målsättning om att 90 % av Sveriges hushåll ska ha tillgång till bredband vid utgången av år 2020. Kommer detta mål att uppnås i Halland?
Svar: Ja, vi gör bedömningen att vi kommer klara det målet med råge. Samarbetsavtalet med IP-Only innebär faktiskt att ALLA hushåll och företag i Halland kommer att bli erbjudna fiberanslutning innan år 2020. Sedan är det förstås inte alla som kommer tacka ja, men erfarenheten visar att det enbart är en mindre grupp som säger nej.

Vilka är Region Hallands åtagande?


Fråga: Varför lämnar Region Halland 100 miljoner kronor i stöd till bredbandsbyggnaden?
Svar: Region Hallands insats handlar om en regional bredbandsinvestering i områden som inte är kommersiellt intressanta och inte omfattas av landsbygdsprogrammet och handlar alltså inte om ett stöd. Den regionala bredbandsstrategin, upphandlad samarbetspartner och samarbetsavtalet möjliggör för Region Halland att göra denna investering.


Fråga: Varför behöver Regionen engagera sig i bredbandsfrågan? Räcker det inte med att kommunerna jobbar för att få bredband till kommuninvånarna?
Svar: Inom Region Halland har vi ett ansvar att jobba med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Därför ser vi det som vår uppgift att se till att så många hushåll som möjligt i Halland får fiberanslutning. Vi tror också att samplanering mellan kommunerna och Regionen är nyckeln till framgång. Just nu har Region Halland en pågående dialog med kommunerna i Halland för att hitta formerna för sådan planering.

Vad är IP-Onlys uppdrag?


Fråga: Regeringen har en målsättning om att 90 % av Sveriges hushåll ska ha tillgång till bredband vid utgången av år 2020. Kommer detta mål att uppnås i Halland?
Svar: Ja, vi gör bedömningen att vi kommer klara det målet med råge. Samarbetsavtalet med IP-Only innebär faktiskt att ALLA hushåll och företag i Halland kommer att bli erbjudna fiberanslutning innan år 2020.

Fråga: Får IP-Only använda sig av Region Hallands logotype för att marknadsföra sina tjänster?
Svar: Användningen av Region Hallands logotype regleras i Grafisk profil för Region Halland (2011). Vid samarbetsprojekt ska Region Hallands logotype användas. När det gäller IP-Only:s användning av Region Hallands logotype används logotypen inom ramen för samarbetsavtalets verksamhet.

Samplanering – hur ska utbyggnaden gå till – utbyggnadstakt


Fråga: Varför behöver Regionen engagera sig i bredbandsfrågan? Räcker det inte med att kommunerna jobbar för att få bredband till kommuninvånarna?
Svar: Inom Region Halland har vi ett ansvar att jobba med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Därför ser vi det som vår uppgift att se till att så många hushåll som möjligt i Halland får fiberanslutning. Vi tror också att samplanering mellan kommunerna och Regionen är nyckeln till framgång. Just nu har Region Halland en pågående dialog med kommunerna i Halland för att hitta formerna för sådan planering.


Fråga: När får jag fiber inkopplat till mitt hus eller bostadsområde? Kan man själv söka information på nätet?
Svar: Alla delar av Halland som inte redan har en fiberoperatör kommer bli kontaktade av IP-Only. Detta arbete pågår för fullt under hösten 2016. Ni som inte redan blivit kontaktade kommer bli det inom kort.

Fråga: Vad kostar en fiberanslutning till en vanlig villa? Är det skillnad på priset beroende på var min fastighet är belägen?

Svar: En anslutning kostar 19 900 kronor. Detta pris är solidariskt satt vilket innebär att det är samma pris för alla fastigheter. Du får alltså inga extra kostnader oavsett om det är svåra grävförhållanden till just din fastighet

Fråga: Jag är intresserad av fiber till min fritidsfastighet. Men jag och min familj är bara där ca åtta veckor per år. Det blir för dyrt att betala de månader vi inte är på plats. Finns det någon lösning för oss?
Svar: Ja, det gör det faktiskt. Vår samarbetspartner IP-Only erbjuder nu ett abonnemang som är skräddarsytt just för fritidshus i Halland. Som fritidshusägare betalar du bara för den tid du befinner dig i fritidshuset. Det är första gången ett sådant abonnemang erbjuds till konsumenter.

Byalag och fiberföreningar


Fråga: Hur kommer samarbetsavtalet  med IP-Only att kunna samverka med den nu pågående projekteringen med redan stora investeringar som görs ute i socknarnas olika och spridda fiberföreningar?

Svar: Region Halland och IP-Only:s samarbete syftar till att anlägga fiberinfrastruktur inom områden som saknar tillgång till fiberanslutning. Samarbetet hindrar ingen annan nätägare, byalag eller annan intressent att anlägga fiber inom länet. På detta vis så kompletterar landsbygdsprogrammet och parternas avtal varandra.
I nuläget är det ett stort antal fiberföreningar som alla ligger i olika faser, vissa har precis startar upp och ett stort antal har kommit så pass långt att de inväntar besked enligt landsbygdsprogrammets riktlinjer. Landsbygdsprogrammet i Halland räcker till en bråkdel av de som sökt stöd och för de som blir utan stöd är Region Halland och IP-Only:s avtal särskilt viktigt.
För byalag som är tidigt i processen är det fritt att själva avgöra hur de vill gå tillväga dvs. om man ska göra allt själv och ansöka om stöd, ta hjälp av IP-Only eller annan operatör eller invänta att Region Halland och IP-Only:s avtal verkställs.

För information om Landsbygdsprogrammet, läs mer på Länsstyrelsens webb.

Fråga: Vi driver idag ett byalag och har dialog med det kommunala stadsnätet i kommunen. Ska jag avbryta denna dialog och istället prata med IP-Only?

Svar: Ni väljer själva vilka ni önskar föra dialog med och slutligen teckna avtal med. IP-Only och Region Halland ska i första hand verka där andra aktörer inte finns eller där det saknas planer för fiberutbyggnad.

Fråga: Vilka är byNet, är det inte IP-Only som Region Halland har avtal med?
Svar: byNet är ett helägt dotterbolag inom IP-Only och är specialiserade på information och utbyggnad av landsbygdsnät. byNet har de senaste åren installerat över 50 000 landsbygdsanslutningar och troligtvis det mest erfarna bolaget på den Svenska marknaden. Det är byNet som på uppdrag av IP-Only kommer utföra utbyggnaden av det regionövergripande nätet i Halland. Se mer på http://www.bynet.se/

Fråga: Vi har inte beviljats stöd i första tilldelningsetappen enligt landsbygdsprogrammet, ska vi invänta kommande etapper eller kan vi få hjälp av IP-Only?
Svar: Ni väljer själva hur ni vill göra, vi vet dock att det är ett mycket stort tryck på landsbygdsprogrammet och att möjligheten att alla som söker stöd ska beviljas är liten. Kontakta Gustav Ljunqvist gustav.ljungqvist@bynet.se eller på telefon: 0725 512090 så får vi resonera om era chanser och alternativa möjligheter att så snabbt som möjligt få era fiberanslutningar.

Fråga: Vi har drivit vårt byalag under en längre period utan att komma i mål, finns det möjlighet att IP-Only kan ta över det arbete vi lagt ner och slutföra projektet så att vi får våra fiberanslutningar?

Svar: Självklart kan IP-Only detta, det är en del av syftet med avtalet, kontakta Gustav Ljunqvist gustav.ljungqvist@bynet.se eller på telefon: 0725 512090. När ni tar kontakt med oss så tar vi gärna del av era projekteringshandlingar och ser hur vi kan realisera en utbyggnad så skyndsamt som möjligt. IP-Only tar vidare kontakt med Region Halland och ser hur era planer matchar den övergripande utrullningsplanen men har ni färdiga handlingar så har ni stora chanser att prioriteras i utrullningen.

Här läser du mer om arbetet med bredband i Halland