Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 är ett 3-årigt projekt som syftar till att stärka besöksnäringens utveckling i Halland. Satsningen finansieras av Region Halland och de halländska kommunerna med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Halland är en av landets mest välbesökta regioner, men bra kan bli bättre då det finns en stor potential att ytterligare öka kännedom om Hallands utbud och attraktivitet.  

Besöksnäringen är en av de snabbaste växande näringarna i Sverige och förväntas ha en fortsatt hög årlig ökningstakt. Att utveckla besöksnäringen i Halland genererar fler besökare, en ökad sysselsättning och en ökad lönsamhet till näringen.

Projektet Destination Halland 2020 har fokus på tre områden, kunskap, affärsutveckling och kommunikation. Inom området kunskap innebär det satsningar på systematisering av gästundersökningar och omvärldsanalyser. Med ett nära samarbete med forskningen inom besöksnäringen tillförs ny kunskap som stimulerar till en långsiktigt hållbar utveckling av besöksnäringen.

Affärsutveckling, innebär arbete med att utveckla nya reseanledningar och vidareutveckla redan befintliga.  Affärsutvecklingsarbetet ska vara en naturlig del av ett gemensamt arbete mellan näringen och det offentliga. Eldsjälar, entreprenörer och intraprenörer är de som skapar nya produkter och innovationer vilka genererar nya upplevelser och nya gäster till Halland.

Arbetet inom området kommunikation sker i två parallella spår. Dels kommunikation som innebär satsningar för att öka gästens upplevelse, förlänga gästens vistelse samt stimulera gästen att komma tillbaka till Halland. Det andra spåret innebär kommunikation utanför regionens gränser i syfte att attrahera nya gäster till Halland.

Ett samverkansavtal mellan Region Halland och de halländska kommunerna utgör grunden för det fortsatta arbetet och tillsammans med näringen ska dessa parter nu gemensamt utveckla besöksnäringen i Halland. Processen med att ta fram den avtalsbundna samverkan innebär att det finns en gemensam syn på framtida utmaningar och vilka strategier som behöver vidtas för att göra Halland framgångsrikt. Det finns också en insikt att samverkan mellan de olika parterna är nyckeln till framgång.

Satsningen finansieras av Region Halland och de halländska kommunerna med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden under tre år med sammanlagt cirka 15 miljoner kronor. Den beviljade EU-finansieringen är cirka 10 miljoner kronor under samma period. Beviljat EU-medel innebär möjlighet att satsa extra på arbetet de närmsta åren.