Halland: klara, färdiga, gå!

Slutrapporten "Halland: klara, färdiga, gå!" sammanfattar resultaten från arbetet med destinationsutveckling i Halland under våren och hösten 2013 inom ramen för projektet ”klara-färdiga-gå”.

Utgångsläget för arbetet i processen var ett behov av omtag för besöksnäringen i Halland på regional nivå för att få ny energi i arbetet med att stärka Hallands attraktionskraft som besöksmål.

En viktig utgångspunkt var även Kairos Futures rapport ”Kunskapsplattform för Halland 2013” där viktiga utmaningar som Halland står inför identifierades. Mot den bakgrunden kan en utveckling
av besöksnäringen ses som en strategisk nyckelfaktor (öka kännedomen, utveckla
en spetskompetens, öka boendeattraktionen, stärka relationerna med omvärlden
samt komplettera/ersätta traditionell basindustri).

Inför det strategiska arbetet med att ta ut riktningen framåt är det grundläggande att
först identifiera utgångspunkten (om man inte vet var man står hjälper det föga att
veta vart man ska). För att kunna sätta in besöksnäringen i Halland i ett omvärldsoch
marknadsperspektiv inleddes därför arbetet med en förstudie.

Med utgångspunkt i förstudien har en process tagit vid för att stärka det strategiska
samarbetet kring regionens besöksnäring. Vid tre olika tillfällen under hösten har
runt 100-talet representanter från näringsliv, tjänstemän och politiker träffats, totalt
sett har betydligt fler medverkat under processens gång.

Läs hela slutrapporten för mer information, du hittar den till höger på sidan.